طراحی مدل انتخاب تأمین‌کنندگان بخش خدمات حمل و نقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

10.22034/irm.2023.374436.1203

چکیده

امروزه انتخاب درست تامین کنندگان برای هر سازمان امری ضروری و استراتژیک به حساب می آید و داشتن رویکردی جامع به این مقوله اجتناب ناپذیر است. در این میان، تعیین فاکتورها یا معیارهای ارزیابی و انتخاب، یکی از گام های اساسی در ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در یک سازمان می باشد. در این راستا این پژوهش با هدف طراحی مدل انتخاب ‌‌تامین‌کنندگان بخش خدمات حمل و نقل در شرکت پالایش گاز سرخون و قشم انجام گرفت. بدین منظور ابتدا فاکتورهای اصلی انتخاب تامین کنندگان در حوزه خدمات با استفاده از ادبیات موضوع، استفاده از روش دلفی جهت کسب نظرات خبرگان و با توجه به قانون برگزاری مناقصات شرکت شناسائی شد و سپس با استفاده از روش سوارا وزن فاکتورها محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان(مدیران و کارشناسان دارای سابقه خدمتی بالا) مسلط به حوزه قراردادهای خدماتی شرکت پالایش گاز سرخون و قشم بود و نمونه‌گیری به صورت هدفمند و در سه مرحله انجام گرفت. در مرحله اول 15 نفر (تیم خبرگان دلفی) مرحله دوم 15 نفر (جهت وزن فاکتورها با سوارا) و 10 نفر (جهت رتبه بندی تامین کنندگان با مولتی مورا) انتخاب شدند. از میان 13 فاکتور انتخاب شده نهائی، تجربه مشابه بالاترین وزن و کارایی عملیات پائین ترین وزن را به خود اختصاص دادند. سپس با استفاده از تکنیک مولتی مورا 7 تامین کننده خدمات بخش حمل و نقل شرکت اولویت بندی شدند

کلیدواژه‌ها

موضوعات