یک برنامه‌ریزی مقاوم تاب‌آور محور برای توزیع اقتصادی شبکه توزیع هوشمند الکتریکی در حضور سیستم‌های ذخیره‌کننده الکتریکی و برنامه پاسخگویی بار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس آموزش و روابط عمومی شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

2 دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی برق،گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

10.22034/irm.2023.421997.1248

چکیده

چالش‌های نفوذ گسترده منابع انرژی تجدیدپذیر و مشارکت برنامه پاسخگویی بار در تأمین بهینه بارهای الکتریکی به‌عنوان مسائل اصلی شبکه‌های توزیع هوشمند برق آینده به‌حساب می‌آید. براین‌اساس، توسعه رویکردهای عملی برای مقابله با رفتارهای نوسانی منابع انرژی تجدیدپذیر و ارتقایی تاب‌آوری کل سیستم توزیع الکتریکی توسط منابع انعطاف‌پذیر انرژی ضروری به نظر می‌رسد. این مقاله یک رویکرد بهینه‌سازی مقاوم برای توزیع اقتصادی1 یک شبکه توزیع الکتریکی هوشمند در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر و باهدف کاهش کل هزینه‌های بهره‌برداری و بهبود تاب‌آوری توسط منابع انعطاف‌پذیر انرژی مثل سیستم‌های ذخیره‌کننده الکتریکی و برنامه پاسخگویی بار پیشنهاد می‌کند. در مطالعه پیشنهادی تأثیر حضور سیستم ذخیره‌کننده الکتریکی بر روی مدیریت رفتار نوسانی منابع انرژی تجدیدپذیر در شرایط عادی و رویدادهای با احتمال کم و تأثیر زیاد موردمطالعه قرار می‌گیرد. علاوه بر این مزایایی اجرای برنامه پاسخگویی بار در مدل توزیع اقتصادی شبکه توزیع برق باهدف کاهش کل هزینه‌های عملیاتی و کاهش بارهای قطع شده مورد تجزیه‌وتحلیل قرار خواهد گرفت. در رویکرد پیشنهادی برای مدل‌سازی رفتار غیرقطعی منابع انرژی تجدیدپذیر در مدل توزیع اقتصادی شبکه توزیع برق هوشمند از روش بهینه‌سازی مقاوم استفاده شده است. به‌منظور اعتبار‌سنجی مدل پیشنهادی از یک سیستم تست استاندارد 33 شینه برای مدل‌سازی شبکه توزیع برق هوشمند استفاده شده است. مسئله پیشنهادی در قالب یک برنامه‌ریزی غیرخطی آمیخته شده با اعداد صحیح مدل‌سازی گردیده و در محیط نرم‌افزار GAMS شبیه‌سازی می‌گردد و تحت حل‌کننده قدرتمند CPLEX حل شده است. حل مسئله پیشنهادی منجر به ارائه یک راه‌حل بهینه می‌گردد که برنامه‌ریزی بهینه شبکه توزیع برق هوشمند را در مقابل رفتارهای نوسانی نامطلوب منابع انرژی تجدیدپذیر مقاوم می‌سازد. علاوه برای، نتایج شبیه‌سازی‌ها اثربخشی رویکرد پیشنهادی را در کاهش بارهای قطعی برای مصرف‌کنندگان شبکه توزیع تأیید می‌کند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات