تبیین و مدل‌سازی رفتار خریداران لاستیک بر اساس عوامل چهارگانه شخصی، بازار، فروشگاه و محصول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پژوهشی کارآفرینی، پژوهشکده مطالعات راهبردی تعاون،توسعه و رفاه اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

2 استادیار، گروه پژوهشی تعاون، پژوهشکده مطالعات راهبردی تعاون،توسعه و رفاه اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

3 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران.

10.22034/irm.2023.408847.1236

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین و مدل‌سازی رفتار خریداران لاستیک بر اساس عوامل چهارگانه با استفاده از رویکرد ترکیبی است. در گام اول با مرور ادبیات و پیشینه پژوهش عوامل تأثیرگذار بر خرید لاستیک ایرانی یا خارجی بر حسب عوامل چهارگانه شخصی، بازار، فروشگاه و محصول مورد شناسایی قرار گرفتند. در گام دوم جهت تجزیه و تحلیل رفتار خریداران لاستیک ایرانی یا خارجی، با استفاده از تحلیل خوشه‌ای غیر سلسله مراتبی (k میانگین) و بر اساس عوامل 24 گانه جامعه آماری مورد تحلیل و تعداد خوشه‌های بهینه بر حسب شاخص دیویس-بولدین به دست آمد، سپس با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی، از متغیرهای مستقل تحقیق (عوامل چهارگانه شخصی، بازار، فروشگاه و محصول) به منظور پیش‌بینی متغیر وابسته (خرید لاستیک ایرانی یا خارجی) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، خریداران لاستیک ایرانی یا خارجی در غرب استان مازندران بودند که با توجه به نامحدود بودن جامعه پژوهش از فرمول جامعه نامحدود به منظور تعیین حجم نمونه استفاده شد که حداقل حجم نمونه 384 به دست آمد و تحلیلی‌ها بر روی 527 عدد پرسشنامه قابل استفاده صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد در خوشه اول به ترتیب قیمت، استانداردهای ایمنی، تصویر و شهرت فروشگاه و در خوشه دوم به ترتیب نزدیک بودن، رفتار دوستانه فروشندگان و گستردگی انتخاب بیشترین مراکز خوشه‌ها رو به دست آورده‌اند.کاربرد شبکه‌های عصبی نشان داد متغیرهای مستقل پژوهش از قابلیت پیش‌بینی کنندگی مناسبی برخوردارند و با استفاده از آن‌ها می‌توان886/0 تغییرات متغیر وابسته را پیش‌بینی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات