بررسی تأثیر منابع شغلی و دلبستگی شغلی کارکنان شرکت های لاستیک سازی بر تعهد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

10.22034/irm.2024.420987.1247

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر منابع شغلی و دلبستگی شغلی کارکنان شرکت های لاستیک سازی بر تعهد سازمانی با نقش واسطه نشاط سازمانی می‌باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی داده های مرتبط با این تحقیق، زیر نظر خبرگان، انتخاب و فیش برداری شد. پس از استخراج کدها توسط تحلیل مضمون، بخش کمی تحقیق توسط معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) انجام شد. بدین صورت که ابتدا پرسشنامه‌ای توسط نتایج بخش کیفی طراحی گردیده و در اختیار خبرگان مدیریتی شامل مدیران و کارشناسان شرکت های لاستیک سازی قرار گرفت. نمونه گیری در بخش کمی به روش نمونه گیری غیر تصادفی و از نوع نمونه گیری در دسترس و برابر با 40 نفر بدست آمد. نتایج نشان داد که منابع شغلی و دلبستگی شغلی کارکنان با نقش واسطه نشاط سازمانی بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت دارند.
کلید واژه ها: شرکت های لاستیک سازی ، منابع شغلی، دلبستگی شغلی کارکنان، نشاط سازمانی، تعهد سازمانی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات