ارزیابی برندها ، الگوها و راهکارهای ارتقای سطح برچسب تایر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر واحد آزمون تایر- مرکزتحقیقات لاستیک ایران

2 دانشجوی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب ، تهران، ایران

10.22034/irm.2024.451344.1279

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی جایگاه وضعیت برچسب تایرگروه سواری در بین برندها و ارائه راهکارها جهت ارتقای سطح برچسب تایرهای تولید داخل هست.آزمونهای SWR مطابق استانداردECE E-MARK R-117روی تولید عادی تایرهای سواری چند برند انجام و مقایسه گردید . با توجه به فاصله رقابتی با برندهای خارجی ، جهت ارتقای سطح برچسب به دنیال گردآوری الگوها و مدل هاپرداختیم و در پایان راهکارهای (بیش از 30 مورد) ارتقای برچسب را ( جداول های شماره 5و6 و ماتریس ارتباطات) طبقه بندی کردیم همچنین شکل شماتیک یک ، نمونه الگوی نقشه راه پارامترهای موثر و گاها" متناقض را نشان میدهد با توجه به نوع و خواسته مشتریان الگوهای ممکن است متفاوت باشد لذا برای حفظ توازن ، سه پارامتر( مثلث جادویی) SWRبه صورت یکجا مورد پایش و ارزیابی قرارمیگیرند. ولی پارامترRR نقش پررنگ و خواسته اول مشتریان هست . با بهره گیری ازمدل ها ، الگوها و راهکارهای ارایه شده در این پژوهش قطعا" می توان با هزینه های حداقلی به نتایج مطلوب دست یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 28، شماره 112
شماره فصل بهار "112" نشریه صنعت لاستیک ایران
فروردین 1403
صفحه 3-10
  • تاریخ دریافت: 22 آبان 1402
  • تاریخ بازنگری: 10 دی 1402
  • تاریخ پذیرش: 21 دی 1402