طراحی مدل رهبری سلامت محور در شرکت‌های تولیدکننده لاستیک در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، ‌دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، ‌دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مربی گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت، ‌دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

3 دانش آموخته دکتری مدیریت صنعتی، مدرس دانشگاه میبد، یزد، ایران

4 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

10.22034/irm.2024.424885.1251

چکیده

امروزه، سلامت نیروی انسانی در سازمان‌ها به موضوعی کاملاً مرتبط و مهم تبدیل شده است و نیاز است که شرایط روانی و جسمانی مناسبی برای فعالیت آن ها فراهم شود. شواهد نشان می دهد رهبران سازمانی نقشی تعیین کننده در ارتقای سلامت کارکنان در محیط های کاری دارند که در این راستا مفهوم "رهبری سلامت محور" در مباحث علمی مطرح شده است. هدف تحقیق حاضر طراحی مدل رهبری سلامت محور در شرکت‌های تولیدکننده لاستیک در ایران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی می‌باشد. این پژوهش از نظر روش شناسی توصیفی محسوب می‌شود. در گام کیفی تحقیق، از روش تئوری داده بنیاد برای طراحی مدل استفاده شد. بدین منظور با 27 نفر از خبرگان اجرایی در شرکت‌های تولیدکننده لاستیک و خبرگان دانشگاهی که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته به عمل آمد. در بخش کمی نیز با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS به اعتبارسنجی الگوی تحقیق پرداخته شد. بدین منظور با ابزار پرسشنامه از 158 نفر از مدیران نظرخواهی به عمل آمد. براساس یافته ها، 6 دسته عوامل بر مبنای الگوی پارادایمی استراوس و کوربین (1998) شامل عوامل علی، رهبری سلامت محور (پدیده محوری)، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها شناسایی شد. همچنین، سه بعد نگرشی سلامت کارکنان، بعد عملی سلامت کارکنان و بعد سلامت فردی رهبر برای رهبری سلامت‌محور و چهار دسته راهبرد شامل مدیریت کیفیت زندگی کارکنان، اقدامات شغلی، سبک مدیریت و رهبری و راهبردهای محیطی شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 28، شماره 112
شماره فصل بهار "112" نشریه صنعت لاستیک ایران
فروردین 1403
صفحه 64-88
  • تاریخ دریافت: 20 آبان 1402
  • تاریخ بازنگری: 30 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 23 آذر 1402