مدل سازی قصد خرید در نسل زد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 گروه مدیریت، واحدهمدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

10.22034/irm.2024.431908.1256

چکیده

در بین نسل های حال حاضر جهان، نسل زد که به تازگی دارای قدرت خرید شده اند، سهم بسیار بزرگی از مصرف کالاها و خدمات را به خود اختصاص داده است و به دلیل افزایش فزاینده قدرت خرید، در مرکز توجه قرار گرفته اند. اما با وجودی که این نسل، تاثیرگذارترین گروه مصرف کنند گان در جهان می باشند، الگوهای های خرید آنها به ندرت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت است. در بین محصولات مختلف نیز خودرو یکی از محصولات کلیدی برای بررسی رفتار خرید این نسل می باشد. هدف این پژوهش توسعه ادراک در زمینه رفتار خرید این نسل و مدل سازی جامع در این زمینه می باشد. بعد از استخراج مدل پژوهش، داده ها از نمونه ای مشتمل بر 400 نفر از افراد نسل زد جمع آوری گردید. متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش بر گرفته از واکاوی گسترده پیشینه پژوهش بوده و پایایی و روایی ابزار نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و برای آزمون مدل و فرضیه های پیشنهادی از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها حاکی از این می باشد که مسئولیت اجتماعی شرکت به شکل مستقیم و غیر مستقیم(با اثرگذاری بر رضایت و قیمت منصفانه) بر قصد خرید اثر گذار می باشد.رضایت، قیمت منصفانه،اینفلوئنسرها،رسانه های اجتماعی و درگیری با برند نیز پیش بینی کننده قصد خرید می باشند. اعتماد برند از یک سو از رضایت برند اثر می پذیرد و از سوی دیگر بر قصد خرید وفاداری اثر گذار می باشد. وفاداری نیز به نوبه خود بر قصد خرید اثر گذار می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 28، شماره 112
شماره فصل بهار "112" نشریه صنعت لاستیک ایران
فروردین 1403
صفحه 89-107
  • تاریخ دریافت: 02 دی 1402
  • تاریخ بازنگری: 05 بهمن 1402
  • تاریخ پذیرش: 05 بهمن 1403