بهبود ویژگی‌های نفوذناپذیری و فیزیکی- مکانیکی اینرلاینر با تهیه‌ی نانوکامپوزیت/نانوسیلیکا با پایه‌ی مخلوط CIIR / NR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس تحقیقات و توسعه شرکت تولیدی لاستیک دنا

چکیده

در این مقاله، میزان عبوردهی گاز و نفوذپذیری، ویژگی‌های فیزیکی- مکانیکی و رئولوژیکی یک آمیزه‌ی الاستومری که با نسبت الاستومرهای (CIIR (80Phr و (NR (20Phr و درصدهای مختلف وزنی نانوسیلیکا (هیدروفیلیک) (0%، 1%، 5/2% و 5%) ساخته شد، موردبررسی قرار گرفت. نتایج رئومتری نشان داد با افزایش درصد ذرات نانوسیلیکا زمان ایمنی پخت (t5) و زمان پخت (t90) و گشتاور حداکثر افزایش پیدا می‌کند و سرعت پخت کاهش می‌یابد. هم‌چنین با افزایش درصد نانوذرات سیلیکا، خواص فیزیکی - مکانیکی آمیزه‌های تهیه‌شده افزایش و میزان عبوردهی گاز کاهش نشان داد. با بررسی نتایج آزمون رئولوژیکی، مدول الاستیک و استحکام کششی افزایش و Tanδ کاهش پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


1. Gu Z., Song G., and Liu W., Preparation and Properties Of SBR/organo-bentonite Nanocomposite Prepared from Latex Dispersion, Apple, Caly Sci., 46, 241-244,2009.
2. Acharya H, Pramanik M, Srivastava S.K. and Bhowmick A.K, J.A.P Sci., Vol 93,2429-2436(2004)
3. Bala P., Samantaray B.K., Sarivasta S.K. J.Appl. Polym sci.,92, 3583-3592, 2004.
4. Liang Y., Wang Y., Zhang H., Polym testing., 24., 12-17, 2005.
5. Hong Yang, Bo Li, Ke Wang, Qin Zhang, Qiang Fu., J Polym Sci 44 113-123(2008)
6- مقدمه‌یی بر مبانی آمیزه‌کاری و تکنولوژی لاستیک، شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک، چاپ نخست مهرماه 75
7- هدایت اله صادقی قاری، زهرا شکوری «بهبود کارایی آمیزه‌های کائوچوی طبیعی، کائوچوی SBR و آلیاژ NR/SBR با استفاده از دوده و سیلیکا» نشریه‌ی IRM، شماره‌ی 64.
8. ابوالقاسم کوچکی، علی عباسی، حامد افشاری، حسین شکی، عمادالدین هراتی فر، امیرحسین میردامادیان " فناوری نانو در صنعت خودرو و کاربردهای آن " چاپ دوم، تهران، دبیرخانه‌ی ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو، 35-36 و 92-95