بررسی ویژگی‌های آمیزه‌ی جدید تِرِد با جای‌گزینی روغن فرایندی حاوی مقدارهای کم PCA به‌‌‌‌منظور رعایت قانون REACh

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس اداره پژوهش های مواد و آمیزه- ایران تایر

2 رئیس اداره پژوهش های مواد و آمیزه - ایران تایر

چکیده

باوجود مزیت‌های روغن‌های آروماتیک ازجمله قیمت کم و سازگاری بالای آن‌ها با انواع کائوچو، این روغن‌ها دارای درصد حلقه‌های آروماتیک بالا در حدود 70 درصد وزنی هستند و در گروه‌ مواد سرطان‌زا قرار می‌گیرند. در سال 2005 میلادی، شورای اروپا (EC)، بخش‌نامه‌ی 2005/69/EC، مبنی بر ممنوعیت تجارت و استفاده از روغن‌های آروماتیک و تایرهای تولیدشده‌ با آن را تصویب کرد. سال 2007 میلادی، REACh 1907/2006 Annex XVII(1)، لیست PAHهای(2) ممنوع برای استفاده‌ در صنعت تایر را اعلام کرد. درنهایت از ابتدای سال2010 میلادی، بخش‌نامه‌ی ممنوعیت استفاده‌ی از PAHها در اروپا اجرایی شد. در این مطالعه‌ طراحی آمیزه‌ی‌ حاوی سه‌ نوع روغن، با درصد آروماتیسیته‌ی پایین و بررسی اثر این روغن‌ها و نوع الاستومر، بر ویژگی‌های آمیزه،‌ از راه آزمون‌های رئومتر، جهندگی، کشش، مانایی فشاری، سایش و گرمازایی موردبررسی قرار گرفت. بر اساس نتیجه‌های به‌دست‌آمده،‌ آمیزه‌ی تولیدشده‌ با روغن TDAE خارجی، ویژگی‌های قابل‌پذیرشی برای جای‌گزینی در آمیزه‌ی ترد تایر رادیال سواری از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها


1. Petroleum based safe process oils in NR and NR/SBR blends: effects of Oil types on properties of Carbon black filled compounds, Anida Petchkaew, technical meeting of the rubber division of American Chemical Society, 2015.
2. Physico- mechanical properties of SSBR Styrene 40%, Vinyl content 46% based truck tire tread cap compounds with LPCA and HPCA Oils, N. Kumar, IJARET, 2014.
3. Evaluation of thermal and mechanical properties of rubber compositions based on SBR extended with safe Oils, Marcia Delpech, J. of applied Polymer Science, 2012.
4. Comparison of HPCA Oil tire tread cap compound with low Polycyclic Aromatic Oil, N. Kumar, Asian Journal of Chemistry, 2012.
5. Chemical analysis on different Oils use in tire tread cap compound, N. Kumar, ijCEPr, 2011.
6. Oil extended rubber and composition containing low PCA Oil, US patent No. 6977276B2, 2005.
7. Replacement of highly aromatic Oils in tires, European Tire and Rubber Manufacturers’ Association, 2010.
8. European Tire Industry Compliance with REACh Annex XVII Restriction, Wolfgang Lauer, Goodyear Dunlop Tires European, 2014.