بررسی عامل‌‌های مؤثر بر یکنواختی تایر

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس واحد تحقیق و توسعه/ شرکت ایران یاسا تایر و رابر

2 مدیر واحد تحقیق و توسعه / شرکت ایران یاسا تایر و رابر

چکیده

یکنواختی تایر نشان‌دهنده‌ی عملکرد عالی تایر ازنظر نیرو، ابعاد و تعادل جرمی‌‌‌ست. اگر این معیار‌ها در سطح قابل‌پذیرشی حفظ نشوند، می‌‌‌توانند اثر‌های منفی بر سواری وسیله‌ی نقلیه‌ و ایجاد صدا داشته‌ باشند. پیشرفت‌‌ها در طراحی وسیله‌ی نقلیه‌ و رانندگی با سرعت بیشتر، نیازمند تایر یکنواخت‌تر است. با پیشرفت مواد، بهبود آمیزه‌کاری، ساخت و پخت دقیق، یکنواختی بیشتری به‌دست می‌‌‌آید. در این مقاله، عامل‌‌های طراحی و ساخت که‌ بر یکنواختی تایر مؤثر است، بررسی‌شده است. یکنواختی به کنترل دقیق و پیوسته‌ی تمام فرایند‌های ساخت و ارزیابی ثابت مواد و اجزای تایر بستگی دارد. کنترل زاویه‌ی نخ در کل مرحله‌‌های گوناگون تولید و مونتاژ دقیق اجزا، در طول ساخت تایر، ازجمله‌ عامل‌‌های تأثیرگذار است. استفاده‌ی از ماشین‌آلات سنجش یکنواختی، ارزیابی یکنواختی تایر را در تولید بهبود ‌می‌‌‌دهد و ابزاری برای تجزیه‌وتحلیل نایکنواختی‌‌‌‌هایی که‌ در مرحله‌‌های ساخت یا طراحی ایجاد می‌‌‌شود، فراهم می‌‌‌کند.

کلیدواژه‌ها


1. S. K. Clark, “Mechanics of Pneumatic Tires”, National Bureau of Standards Monograph 122, Washington, D. C., 1971.
2. D. Mangun, “Simulation and Characterization of Tire Nonuniformity-induced Steering Nibble Vibrations through Integrated Subsystems Modeling”, M. Sc. Thesis, 2006.
3- محمدحسن. فرا‌هانی، "مکانیک تایر"، شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک، چاپ اول، 1389.
4. J. Suffeleers, “Tyre Non- Uniformities and their Effect on Chassis Vibrations”, M. Sc. Thesis, 2010.
5. T. D. Gillesipie, “Relationship of Truck Tire/Wheel Nonuniformities to Cyclic Force Generation”, MVMA Project 81162, 1984.
6. W. D. Mawby, “Uniformity Improvement through Discrete Effect Identification”, US 9,937,677 B2, 2018.
7. A. N. Gent, J. D. Walter, “The Pneumatic Tires”, National Highway Traffic Safety Administration U. S. Department of Transportation, Washington, D. C., 2005.
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Tire_uniformity.
9. S. M. Immel, “Tire Geometry Measurement”, Tire Technology International, pp. 106- 108, 2014.
10- م. زمزم‌زاده، "یکنواختی در تایر"، نشریه‌ی صنعت لاستیک ایران، شماره‌ی 31، 1383.
11. R. W. Brown, “Tire and Method for Correcting Tire Uniformity Thereof”, US 6,673, 184 B1, 2004.
12. N. Balaramakrishna, R. Krishna Kumar, “A Study on the Effect of Different Tyre Imperfections on Steering Wheel Vibration”, International Journal of Vehicle Mechanics and Mobility, 47:6, 753- 770, 2009.
13. H. R. Dorfi, “Tyre Non- Uniformities: Comparison of Analytical and Numerical Tyre Models and Correlation to Experimentally Measured Data”, International Journal of Vehicle Mechanics and Mobility, 43, 223- 240, 2005.
14. J. A. Davisson, “Factors of Tire Design and Manufacture Affecting Uniformity”, SAE Paper No. 650521, 1965.
15. W. W. Lim, “Thermal Properties of Tire Cords and their Effects on Post- Curing Inflation of Tires”, Rubber Chemistry and Technology, Vol. 75, No. 4, pp. 581- 587, 2002.
16. M. L. Janssen, J. D. Walter, “Stresses and Strains in Tires”, Tire Science and Technology, Vol. 3, No. 2, pp. 67- 81, 1975.