بررسی نقش و تأثیر سبکِ زندگی بر کیفیتِ زندگی کاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناس رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش درصدد است تا نقش مؤلفه‌‌‌های سبکِ زندگی در کیفیتِ زندگی کاری را بررسی کند. روش بررسی در پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی است. از جامعه‌ی آماری پژوهش با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی و با توجه به جدول مورگان نمونه‌گیری صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده‌‌‌‌های پرسش‌نامه‌‌‌های استاندارد سبکِ زندگی و کیفیتِ زندگی کاری هستند. برای تأیید روایی، پرسش‌نامه‌‌‌ها در اختیار استادان محترم قرار گرفت و برای بررسی پایایی به محاسبه‌ی آلفای کرونباخ اقدام شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌‌‌ها و آزمون فرضیه‌‌‌‌ها از آمار استنباطی و نرم‌افزار آماری spss استفاده‌شده است. یافته‌‌‌ها حاکی از این است که بین مؤلفه‌های سبکِ زندگی شامل یادگیری، تنوع، مدگرایی، توجه به تاریخ و مذهب، شور و اشتیاق، توانایی فکری و جسمی و توانایی ساختن) و کیفیتِ زندگی کاری رابطه‌ی مستقیم و معنی‌داری برقرار است.

کلیدواژه‌ها


1- سعیدی، زهرا و فرحبخش، کیومرث (1395). رابطه‌ی کیفیت زندگی، سبکِ زندگی، عملکرد تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی. مجله‌ی راهبرد‌‌های آموزش در علوم پزشکی، سال 9، شماره‌ی 3، مرداد و شهریور 1395.
2- حسینی، محمد سلطان؛ نادریان، مسعود؛ همایی، رضا و موسوی، زهره (1388). رابطه‌ی بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان اداره‌ی کل تربیت‌بدنی استان اصفهان. نشریه‌ی مدیریت ورزشی، شماره‌ی 2، پاییز 1388.
3- ابراهیمی‌نژاد، مهدی؛ زارع، فرجام؛ رضایی، زهرا و حسینی، سیدسجاد (1395). بررسی رابطه‌ی بین کیفیتِ زندگی کاری و فرهنگ اخلاقی در فنی و حرفه‌ای استان کرمان. پژوهش‌‌‌های مدیریت عمومی، سال نهم، شماره‌ی سی‌‌وچهار، زمستان 1395.
4- رجبی فرجاد، حاجیه و شجاعیان، مهدی (1393). بررسی رابطه‌ی کیفیتِ زندگی کاری و رضایت شغلی. فصلنامه‌ی توسعه، سال نهم، شماره‌ی 33، پاییز 1393.
5- نقیبی، فوزیه؛ گلمکانی، ناهید؛ اسماعیلی، حبیب ا... و محرری، فاطمه (1392). بررسی ارتباط سبکِ زندگی باکیفیت زندگی مرتبط با سلامت در دختران نوجوان دبیرستان‌‌های شهرستان مشهد در سال تحصیلی 92 -91. مجله‌ی زنان، مامایی و نازایی، دوره‌ی شانزدهم، شماره‌ی 61، مرداد 1392.
6- سلمانی، داوود (1384). کیفیتِ زندگی کاری و بهبود رفتار سازمانی. تهران: انتشارات دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران.
7- مهدوی‌کنی، محمدسعید (1386). "سبکِ زندگی" مفهوم و گستره‌ی آن در علوم اجتماعی. فصلنامه‌ی تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره‌ی ۱، پاییز 1386.
8- شریفی، عنایت ا... و لطفی، مهرعلی (1392). سبکِ زندگی خانوادگی در قرآن و سنت پیشوایان معصوم (ع). پژوهش‌نامه‌ی معارف قرآنی، سال 4، شماره‌ی 14، پاییز 1392.
9- دیلمی‌پور، حسین و جعفری نیا، سعید (1395). بررسی تأثیر سبکِ رهبری تحول‌گرا و تبادلی بر کیفیتِ زندگی کاری. مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، سال اول، شماره‌ی 2، اسفند 1395.
10- خواجه نوری، بیژن و سروش، مریم (1393). استفاده از رسانه‌‌‌ها، سبکِ زندگی و کیفیتِ زندگی جوانان شیراز. علوم اجتماعی (فردوسی مشهد)، سال یازدهم، شماره‌ی 2، پاییز و زمستان 1393.
11- عباس زاده، حسن و محمودی، آرش و نوری، امیر (1393). رفتار سازمانی مثبت‌گرا و تأثیر آن بر رابطه‌ی رفتار شهروندی و کیفیتِ زندگی کاری. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره‌ی 74، تابستان 1393.
12- نیازمند، نرگس خاتون و محمدی، مهدی (1393). بررسی رابطه‌ی بین شایستگی‌‌‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رضایت کارکنان از کیفیتِ زندگی کاری. پژوهش‌‌‌های مدیریت منابع انسانی، سال ششم، شماره‌ی 3 (پیاپی 17)، پاییز 1393.
13- نظری، رضا؛ گودرزی، محمود و هنری، حبیب (1394). ارتباط بین عامل‌‌های جو سازمانی و کیفیتِ زندگی کاری. مطالعات مدیریت ورزشی، شماره‌ی 33، دی و بهمن 1394.
14- علامه، سید محسن؛ اسلامی‌فارسانی، عباس و مالکی، محمد (1394). بررسی ارتباط بین ابعاد کیفیتِ زندگی کاری کارکنان با درگیری عاطفی- ذهنی. پژوهش‌‌‌های مدیریت منابع انسانی، سال هفتم، شماره‌ی 4 (پیاپی 22)، زمستان 1394.
15- اعتباریان، اکبر و خلیلی، مسعود (1387). رابطه‌ی کیفیتِ زندگی کاری و ابعاد آن با جامعه‌ی‌پذیری سازمانی (کارکنان سازمان تأمین اجتماعی اصفهان). دانش و پژوهش در روان‌شناسی، شماره‌ی 35 و 36.
16- مهداد، علی؛ زریبافان، معصومه و مهدی‌زادگان، ایران (1394). کارکرد‌‌های کیفیتِ زندگی کاری برای بهره‌وری کارکنان (مطالعه‌ی موردی بیگانگی شغلی و فرسودگی عاطفی). مدیریت بهره‌وری، سال هشتم، شماره‌ی 32، بهار 1394.
17- ضیایی، محمدتقی (1389). بررسی نقش جو اجتماعی سازمان کار بر کیفیتِ زندگی کاری کارگران. جامعه‌‌شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، دوره‌ی 21، شماره‌ی 1، بهار 1389.
18. Ouppara, Nipa S and Sy, Maria Victoria U. (2012). Quality of Work Life Practices in a Multinational Company in Sydney, Australia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 40: 116- 121.
19. Farahbakhsh, Saeid (2012). The Role of Emotional Intelligence in Increasing Quality of Work Life in School Principals. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 46: 31- 35.
20. Craiovan, Petru Mihai (2015). Burnout, Depression and Quality of Life among the Romanian Employees Working in Non- governmental Organizations. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 187: 234- 238.
21. Ferreira, Marcos; Barbaráde Oliveira, Saulo; Cribb, Andre Yves and Ferreira, Marcelo Sales (2017). Improvement of Processes in Managing the Organizational Climate and Work- Related Quality of Life in a Public- Sector Research Company. Procedia Computer Science, 121: 475- 482.
22- بنی سی، پریناز و بیات، لیلا (1395). اثربخشی آموزش سبکِ زندگی سالم بر کیفیتِ زندگی کاری زنان شاغل. سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌‌‌های نوین در علوم انسانی.
23- مصطفوی راد، فرشته؛ تابع بردبار، فریبا و زاهدی، صدیقه (1390). پیش‌بینی سلامت روان با بررسی متغیر‌‌های عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری. فصلنامه‌ی تازه‌‌‌های روان‌شناسی صنعتی/سازمانی، سال دوم، شماره‌ی ششم، بهار 1390.
24- پارسامهر، مهربان و رسولی نژاد، سید پویا (1394). بررسی رابطه‌ی سبکِ زندگی سلامت‌محور با سلامت اجتماعی در بین مردم شهر تالش. فصلنامه‌ی توسعه‌ی اجتماعی (توسعه‌ی انسانی سابق)، دوره‌ی 10، شماره‌ی 1، پاییز 1394.
25- باقیانی مقدم، محمدحسین؛ احرام پوش، محمدحسن؛ آردیان، ناهیدو سلطانی، طاهره (1392). تعیین وضعیت سبکِ زندگی و عامل‌‌های مرتبط بر آن در بین کارمندان و کارگران شهر یزد. فصلنامه‌ی طب کار، دوره‌ی پنجم، شماره‌ی سوم، پاییز 1392.
26- خلیلی، مهتاب (1395). ارتباط سبکِ زندگی و کیفیت زندگی پرستاران در شیفت‌‌‌های گوناگون شاغل در بخش‌‌‌های ویژه‌ی بیمارستان‌‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ‌ایران. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌‌های ویژه. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
27- محسنی تبریزی، علیرضا و فدائی صابر، پریسا (1390). شناسایی تأثیر کیفیت رابطه‌های انسانی کارکنان در ارزیابی آنان از کیفیت زندگی کاری (موردمطالعه: کارکنان شرکت صبا نیرو). فصلنامه‌ی مطالعات جامعه‌ی شناختی‌ ایران، سال اول، شماره‌ی سوم، زمستان 1390.
28- سعیدی، زهرا و فرحبخش، کیومرث (1395). رابطه‌ی کیفیت زندگی، سبکِ زندگی، عملکرد تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی. راهبرد‌‌های آموزش در علوم پزشکی، سال 9، شماره‌ی 3، مرداد و شهریور 1395.