انتخاب استراتژی در سطح کلان با رویکرد تلفیقی کارت امتیازات متوازن (BSC) و فرایند تحلیل شبکه‌یی (ANP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور بافت، کرمان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد قشم

چکیده

هدف پژوهش حاضر انتخاب استراتژی کلان (استراتژی تهاجمی، تدافعی، ثبات) برای شرکت ایران‌خودروست و از نظر هدف، کاربردی و به شیوه‌ی توصیفی انجام شده است. شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، پرسش‌نامه است که در شرکت ایران‌خودرو توزیع و توسط مدیران و کارشناسان ارشد این شرکت تکمیل شد. در این پژوهش نخست به‌وسیله‌ی کارت امتیازات متوازن معیارهای تصمیم‌گیری شرکت شناسایی شدند که این معیارها چهار منظر کارت امتیازات متوازن، یعنی: مالی، مشتری، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری را در برمی‌گرفتند و سپس به کمک فرایند تحلیل شبکه‌یی استراتژی‌های کلان اولویت‌بندی شدند و به این نتیجه دست‌یافت که برای شرکت ایران‌خودرو استراتژی تهاجمی از بین استراتژی‌های دیگر، اولویت بیشتری را داراست و این استراتژی به‌عنوان مناسب‌ترین استراتژی کلان برای این شرکت انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


1. اف دراکر، پیتر."چالش های مدیریت در سده بیست و یکم"، ترجمه محمد طلوع،انتشارات رسا، تهران،1378
2. رابینز، استیفن."تئوری سازمان(ساختار،طراحی،کاربردها)"،ترجمه دکتر سید محمد الوانی و دکتر حسن دانایی فرد،انتشارات صفار،چاپ نهم، تهران،1384
3. رحمان سرشت، حسین."تئوری های سازمان و مدیریت از نوین گرایی تا پسانوین گرایی"،جلد اول، موسسه فرهنگی وانتشاراتی فن و هنر، چاپ اول، تهران،1377
4. مینتزبرگ، آلستراندوژوزف."جنگل استراتژی"،ترجمه دکتر محمود احمد پور،نشر پردیس57، چاپ اول، تهران،1384
5. Aidenarkm, L.G.,”The meaning of balanced scorecards in the healthcare organization,Financial Accountability & Management,17,1(Feb),pp.23-40,2001
6. Banker,D.,Chang,H.,Pizzini,M.”The balanced scorecard: Judgmental effects of performance measures linked to strategy”,The accounting review vol.79,no.1,pp.1-23,2004
7. Bergeron,F., Raymond,L., Rivard,S.,“Ideal patterns of strategic alignment ‪and business performance” Information and Management‬‬ ;41(8):1003-1020,2004‬
8. Chen, S.H., Wang, H.H., and Yang,K.J.,“Establishment and Application of Performance Measure Indicators for Universities”, the TQM Magazine, Vol. 21, No. 3,pp. 220-235,2009
9. Desarbo,w., Benetto,C.A.,Song,M.,Sinha,I.,”Revisiting the Miles and Snow strategic framework: uncovering interrelationships between strategic types, capabilities, environmental uncertainty, and firm performance”, Strategic Management Journal; 26(1): 1-28,2004
10. Erbasi,A.,Parlakkaya,R.,”The use of analytic hierarchy process in the balanced scorecard: An approach in a hotel firm “,Business and management review vol.2(2) pp.23-27,2012
11. Garcia-murillo, M.and Annabi, H.,”Linking innovative product development with customer knowledge : a datamining approach”, j.Technovation26(2006)pp.784-795,2002
12. Hakansson. H., Snehota.I, “No business is an island: The network concept of business strategy. Scandinavian Journal of Management”; 22(3): 256-270, 2006
13. Herrmann,P.,”Evolution of strategic management:The need for new dominant designs” , international journal of management reviews,vol.7,issue2,pp.111-130,2005
14. HSU,Chai-Avei& Allen,H.Hu,”Applying hazardous substance management to supplier selection using ANP”,Journal of of cleaner production,Vol.17,pp.255-264,2009
15. Huang,H.”Designing a knowledge-based system for strategic planning: a balanced scorecard perspective”,Expert systems with applications,Vol.36,pp.209-218
16. Kaplan,R.s. and D.P. Norton.The balanced scorecard: translating strategy into action. Boston, Mass.: Harvard Business School Press,1996
17. Niven,p.p.,Balanced scorecard step by John Wiley & Sons,New York,N.Y. Owlia,M.S.and Aspinwell,E.M.Quality in higher education: a survey”,Total Quality Management,pp.161-71,2002
18. Saaty,T.”Fundamentals of the analytical network process”,Proceedings of ISHP ,Kobe,Japan,12-14 August,PP.48-63,1999
19. Saaty,T.L., & Ozdemir,M.,The encyclicon: A dictionary of decisions with dependence and feedback based on the analytic network process: RWS publications,2004
20. Saaty,T.L.,”Rank from comparisions and from ratings in the analytic hierarchy/network process”,Eur.J.Oper.Res.,168:557-570,2006
21. Wu,W.W.,and Lee,Y.T(2007).”Selecting knowledge management strategies by using the analytic network process”,Expert systems with applications,vol.32.no.3,pp.841-847,2007
22. Yang,Y.,Shieh,H.,Leu,J.,Tzeng,G.”A novel hybrid MCDM model combined with DEMATEL and ANP with application”,International journal of operations research vol.5,no.3,160-168,2008
23. Yuksel , Ihsan & Metin, Dagdeviren”Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis- a case study for a textile firm” ,information sciences 177,2007