خروج نسبی سرمایه‌گذاری‌ها از بخش صنعت و معدن و تمایل به سایر بخش‌های اقتصاد ایران

نوع مقاله : دیدگاه

نویسنده

رئییس دانشگاه جامع علمی کاربردی صنایع لاستیک ایران

چکیده

 صنعت به عنوان موتور رشد اقتصادی و سرمایه گذاری به عنوان نیروی محرکه و پیشبرنده‌ی آن از مهمترین موضوعات اقتصادی یک کشور به شمار می آید. توان تولید و رشد پایدار صنعت چسبندگی بسیار نزدیک و اجتناب پذیری به سرمایه گذاری دارد. به دلیل اهمیت زیاد این ارتباط، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به شماره‌ی 14717 چشم انداز سرمایه گذاری صنعتی در ایران را بررسی و برای برنامه‌ی ششم توسعه‌ سیاست هایی را خاطرنشان کرده است. طبق این گزارش، سرمایه گذاری ها به طور نسبی از بخش صنعت و معدن خارج شده و به سایر بخش های اقتصاد کشور تمایل پیدا کرده است. 

کلیدواژه‌ها