طراحی آمیزه‌ی بلت سیمی تایر رادیال سواری بر پایه‌ی آلیاژ کائوچوی طبیعی و کائوچوی سیس بوتادین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده‌ی مهندسی معدن، عمران و شیمی، دانشگاه صنعتی بیرجند

2 کارشناس، مهندسی شیمی، واحد تکنولوژی، شرکت لاستیک‌سازی کویر تایر

چکیده

بیشتر فرمول‌های مورد استفاده برای پوشش (coating) بلت تایر رادیال سواری بر پایه‌ی کائوچوی طبیعی است. در این مقاله‌ی پژوهشی، امکان توسعه‌ی فرمول از طریق آلیاژ‌سازی این کائوچو با کائوچوی سیس‌بوتادین موردمطالعه قرار گرفته است. فرمول پایه‌ی مورد استفاده، شامل کائوچوی طبیعی پر‌شده با دوده‌ی N326 است. مطالعه‌ی جامع مروری در مورد تمامی اجزای فرمول آمیزه‌ی بلت سیمی، برای تصمیم‌گیری و مشخص کردن متغیر‌های تجربی این مطالعه انجام شده است. سپس در قالب طرح آزمایش و تحلیل و بهینه‌سازی آماری، جای‌گزینی بخشی از کائوچوی طبیعی با کائوچوی سیس‌بوتادین در کنار تغییر دو عامل کلیدی، یعنی مقدار رزورسینول و رزین فرمالدئید‌دهنده، مطالعه شد. فرمول توسعه داده‌شده علاوه بر دارا بودن بیشترین چسبندگی آمیزه - سیم، کاهش قابل‌توجه در پدیده‌ی بازگشت را نشان داد که از لحاظ عملکرد تایر در حین سرویس دارای اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


1. Van Ooij, W. J. (1984) . Mechanism And Theories Of Rubber Adhesion To Steel Tire Cords: An Overview, Rubber Chemistry and Technology, 57:3, 421- 456.
2. Dick, J. S. (2004) . How to Improve Rubber Compounds, first ed., Munich, Germany. Hanser Publishers.
3. Shiva, M. (2014) . Modeling and Optimization of Rubber to Steel Adhesion on the basis of Experimental Data using Combined RSM/ANN Approach, 11 th International Seminar on Polymer Science and Technology, 6- 9 October, Iran Polymer and Petrochemical Institute,Tehran, Iran.
4. Van ooij W. J., Harakuni, P. B. and Buytaert G. (2009). Adhesion of Steel Tire Cord to Rubber, Rubber Chemistry and Technology, 82: 3, 315- 339.
5. Hamed, G. R. and Huang, J. (1991). Combining Cobalt and Resorcinolic bonding agents in Brass- Rubebr Adhesion, Rubber Chemistry and Technology, 64:2, 285- 295.