به‌کارگیری نقشه‌برداری جریان ارزش در حرکت به سمت تولید ناب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه به‌خاطر تمرکز زیاد بر توسعه و پیچیدگی‌های بازار‌ و هم‌چنین محدودیت‌های اقتصادی، استفاده‌ی بهینه از منابع دردسترس و شناخت فعالیت‌های ارزش‌آفرین برای مشتریان و پاسخ‌گوییِ به‌موقع به خواسته‌های مشتریان در بخش‌های گوناگون بازار، به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل‌شده و سازمان‌ها را بر آن‌ داشته است تا با حذف ساختار و روش‌های کار سنتی، با افزایش سطح رضایت مشتریان، سهم خود را در بازار حفظ کنند. این عامل‌ها باعث می‌شود تا سازمان‌ها به سمت تولید ناب حرکت کنند.
نقشه‌برداری جریان ارزش ابزاری‌ست که برای بهبود کیفیت و پیاده‌سازی بنیاد تولید ناب، بسیار مهم و اساسی‌ست و تاکنون مدل‌های گوناگونی برای ترسیم آن ارائه‌شده است. سادگی و درعین‌حال توان‌مند بودن این ابزار برای درک فعالیت‌های سازمانی باعث شده است تا به‌عنوان یکی از متداول‌ترین روش‌های تجزیه‌وتحلیل سیستم، برای شناسایی و حذف اتلاف‌های گوناگون در فعالیت‌های عملیاتی و پشتیبانی استفاده شود. در این مطالعه وضعیت تولید یک شرکت تولیدی با استفاده از نقشه‌برداری جریان ارزش و تغییر وضعیت برنامه‌ریزی تولید به‌سمت تولید ناب هدایت‌شده است و نتیجه‌های به‌کارگیری روش‌های نقشه‌برداری جریان ارزش توسط نرم‌افزار ارنا (ARENA) شبیه‌سازی‌ شده‌اند. نتیجه‌های این پژوهش بیان‌گر تأثیر به‌کارگیری این روش در بهبود شاخص‌های کلیدی تولید واحد صنعتی مورد‌مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


1. Mehrban, R. (2005). Lean production. Jahan-e-farad Publication (In Persian).
2. Manos, T. (2006).‌ Stream- mapping value an introduction.‌Quality the Progress,‌ 39‌ (6), 64.
3. Narasimhan, R., Swink, M., and Kim, SW (2006). ‌Leanness and agility disentangling: an empirical investigation.‌The Journal of operations management, 24‌ (5), 440- 457.
4. Liker, J. and Meier, D. (2006). The Toyota way field book: A practical guide for implementing Toyota’s 4Ps. New York: McGraw- Hill.
5. Alvandi, M., Tahoori, M. and Ahmadzadeh, M. (2012). Results of implementing value stream mapping in the electrical equipment company's using ARENA. Journal of development evolution management, 8, 57- 66 (In Persian).
6. Shakeri Ravesh, M. (2007). Value stream mapping, process improvement tool. Tadbir, 185. 45- 46 (In Persian).
7. Abdulmalek, F. A., and Rajgopal, J. (2007). Analyzing the benefits of lean manufacturing and value stream mapping via simulation: A process sector case study.‌International Journal of production economics, 107 (1), 223- 236.
8. Rother, M., and Shook, J. (2003). ‌Learning to see: value stream mapping to add value and eliminate muda. Lean Enterprise Institute.
9. Tapping, D., Luyster, T., and Shulzer, T. (2003). Stream Management Value: Eight Steps is to Planning, Mapping and Sustaining Lean Improvements. (Create a Complete System for Lean Transformation!). Productivity Press.
10. Mottaghi H. and Arsalan E. (2011). Value stream mapping in production process improvement (case study: Monitor assembly line MADIRAN Co.), Daneshvar (Raftar) Management and Achievement, 47, 163- 178 (In Persian).
11. Lian, YH, and Van Landeghem, H. (2002).‌ An application of simulation and value stream mapping in lean manufacturing. In Proceedings 14th European Simulation Symposium‌ (of pp. 1-8). c) SCS Europe BVBA.
12. Kalsaas, BT (2002).‌ VALUE STREAM MAPPING.‌AN ADEQUATE METHOD FOR GOING LEAN? Department of Industrial Economics and Technology Management, Norwegian University of Technology and Science, NOFOMA the 14th international conference
13. Baggaley, B. and Maskell, B. (2003), Value Stream Management for Lean Companies, Part II. Journal of Cost Management, 4, 24- 30.
14. Goriwondo, W. M., Mhlanga, S and Marecha, A. (2011), Use of Thevalue stream mapping tool for waste reduction in manufacturing. case study for bread manufacturing in Zimbabwe, International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Kuala Lumpur, Malaysia, January, 22- 24.
15. Joshi, MRR, and Naik, GR (2012).‌Process improvement by using value stream mapping: A case study in small scale industry.‌ In‌International the Journal of Engineering Research and Technology‌. Vol. 1, No. 5 (July 2012). ESRSA Publications.
16. Lee, Q., and Snyder, B. (2006).‌The strategist guide to value stream mapping & process. Enna Products Corporation.