برآورد تعداد نیروی انسانی تعمیراتی موردنیاز با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس اداره برنامه‌ریزی و مهندسی صنایع گروه صنعتی بارز

2 مدیر اداره برنامه ریزی و مهندسی صنایع گروه صنعتی بارز

3 استادیار بخش مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

یکی از موردهای بسیار مهم در راهبری مدیریت بهره‌ور کارخانه‌ها، فراهم کردن یک سیستم مناسب و کارا برای نگه‌داری و تعمیرات ماشین‌آلات و تجهیزات است. بدین منظور به‌کارگیری نیروی کار تعمیراتی خبره و ماهر به تعداد موردنیاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بنابراین در این پژوهش، هدف تعیین تعداد کارکنان موردنیاز برای راهبری سیستم نگه‌داری و تعمیرات به‌صورت پایلوت در سالن پخت ناحیه‌ی 4 گروه صنعتی بارز برای هر دو گروه الکترونیک و مکانیک است. بدین منظور بر اساس مطالعه‌های میدانی و نیز همکاری و مشاوره‌ی مدیر محترم تعمیرات این ناحیه‌ی تولیدی، مدیر امور مالی و معاونت روش آل مجتمع، شاخص‌ها و نیز گزینه‌های گوناگون تصمیم‌گیری درباره‌ی تعداد کارکنان تعیین‌شده است. سپس برای بررسی وضعیت فعلی تعداد کارکنان تعمیراتی، با بهره‌گیری از داده‌های توقف‌های تعمیراتی سال 1396، دست‌کم تعداد کارکنان سیستم محاسبه شد. درنهایت برای به‌دست آوردن تعداد کارکنان موردنیاز با توجه به شاخص‌ها، گزینه‌های تصمیم‌گیری و نیز کمترین تعداد کارکنان تعمیراتی که 6 نفر محاسبه‌شده بود؛ از الگوریتم روش تاپسیس فازی گروهی استفاده شد که نتیجه‌های محاسبه‌ها نشان داد که تعداد کارکنان موردنیاز برای هریک از گروه‌های تعمیری الکترونیک و مکانیک برای 32 عدد پرس پخت این ناحیه، 7 نفر خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


1- رمضان پور، پ و حقانی، م. (1375). تعیین استانداردهای نیروی انسانی به روش منطق فازی، ششمین کنفرانس سراسری شبکه‌های توزیع نیروی برق، بابلسر، شرکت برق منطقه‌ی استان مازندران، https://www.civilica.com/Paper- EPDC06- EPDC06_048.html
2- ابطحی، س ح و حسنی کاخکی، آ. (1385). استفاده از فرایندهای تصادفی در برآورد نیروی انسانی "مطالعه‌ی موردی استفاده از زنجیره‌ی مارکوف در برنامه‌ریزی نیروی انسانی"، فصل‌نامه‌ی مطالعات مدیریت صنعتی، مقاله‌ی 6، دوره‌ی 4، شماره‌ی 12، بهار 1385، صفحه‌های 182 -163.
3- اختیاری، م. (1389). برنامه‌ریزی احتمالی چندهدفه برای بهینه‌سازی موضوع تعیین تعداد نیروی انسانی در سیستم‌های تولید کارگاهی، فصل‌نامه‌ی مطالعات مدیریت صنعتی، مقاله‌ی 9، دوره‌ی 8، شماره‌ی 19، زمستان 1389، صفحه‌های 216 -189.
4. Mehlawat, M. K. Gupta, P. and Pedrycz, W. (2018). "A New Possibilistic Optimization Model for Multiple Criteria Assignment Problem," in IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Vol. 26, No. 4, pp. 1775- 1788, Aug. 2018. doi: 10. 1109/TFUZZ. 2017. 2751006.
5. Bazargan- Lari, M. Gupta, P. and Young, S. (2003) "A simulation approach to manpower planning," in Proceedings of the 2003 Winter Simulation Conference, 2003, pp. 1677- 1685 Vol. 2.
6. Bazargan, M. and Jiang, B. (2010), "A simulation approach to airline maintenance manpower planning," presented at the Proceedings of the 2010 Summer Computer Simulation Conference, Ottawa, Ontario, Canada, 2010.
7. Knapp, G. M. Mahajan, M. (1998) "Optimization of maintenance organization and manpower in process industries", Journal of Quality in Maintenance Engineering, Vol. 4 Issue: 3, pp. 168- 183, https://doi.org/10.1108/13552519810223472.
8. Di Francesco, M. Díaz- Maroto Llorente, N. Zanda, S. and Zuddas, P. (2016), "An optimization model for the short- term manpower planning problem in transshipment container terminals," Computers & Industrial Engineering, Vol. 97, pp. 183- 190, 2016/07/01/ 2016.
9. Yang, T. H. Yan, S. and Chen, H. H. (2003) "An airline maintenance manpower planning model with flexible strategies," Journal of Air Transport Management, Vol. 9, pp. 233- 239, 2003/07/01/ 2003.
10- مؤمنی، م؛ و حسین زاده، م. (1391). ارائه‌ی رویکردی جدید برای حل موضوع‌های برنامه‌ریزی خطی تمام فازی با استفاده از مفهوم رتبه‌بندی فازی، پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره‌ی 16، شماره‌ی 4، زمستان 1391
11. Chen, C.T. (2000), "Extensions of the TOPSIS for group decision- making under Fuzzy environment", Fuzzy Sets and Systems 114, 1(9).
12. https://etarh.com/ فرایند تولید لاستیک خودرو