شناسنامه علمی نشریه دوره 23، شماره 92، زمستان 1397

شناسنامه علمی شماره


**سخن سردبیر**


1- نگاهی بر سیر گذر نسل‌ها در صنعت لاستیک (صفحه‌ی  3)
    (دکتر سعید تقوایی)

 

**مقالات علمی- فنی**

2- بهبود ویژگی‌های فیزیکی- مکانیکی آمیزه‌ی SBR/NR با افزودن ذره‌های نانو (صفحه‌ی  5)
    (محمدهادی فراهانی، محمد علیزاده و احسان جلالی)

3- آمیزه‌های الاستومری ترموپلاستیکی PVC/NBR: معرفی و مطالعه‌ی پارامترهای مؤثر بر بهبود ویژگی‌های مکانیکی و پایداری حرارتی (صفحه‌ی  16)
    (مصطفی جعفری)

 

**مقالات مدیریتی**

4- به‌کارگیری نقشه‌برداری جریان ارزش در حرکت به سمت تولید ناب (صفحه‌ی  29)
    (رضا نوروزی، مهدی نصراللهی و محمدرضا فتحی)

5- برآورد تعداد نیروی انسانی تعمیراتی موردنیاز با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) (صفحه‌ی  45)
    (علی سلطان‌پور، سید مهدی پور باقری و شهرام آریافر)

6- ارائه‌ی مدل تحلیل پوششی داده‌های چندمرحله‌ای برای ارزیابی شبکه‌ی زنجیر‌ه‌ی تأمین پایدار شرکت‌های تولیدکننده‌ی لاستیک (صفحه‌ی  58)
    (محمدرضا فتحی، محمدحسن ملکی و مریم رحیمی زاویه)

7- ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره‌ی تأمین با رویکرد تلفیقی QFD و VIKOR در شرایط عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: صنایع لاستیک یزد) (صفحه‌ی  73)
    (مقصود امیری، ابوالفضل ایرجی و سلیمان منصوری محمدآبادی)