تعیین زمان استاندارد اپراتور برای انجام عملیات ساخت تایر رادیال سبز برای خودروی سواری، با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس اداره برنامه‌ریزی و مهندسی صنایع گروه صنعتی بارز

2 مدیر اداره برنامه ریزی و مهندسی صنایع گروه صنعتی بارز

3 استادیار بخش مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

یکی از مشکل‌های پیشِ روی سازمان‌ها و مؤسسه‌ها، تعیین تعداد نیروی انسانی موردنیاز است. در همین‌باره روش‌های زمان‌سنجی، کاربرد گسترده‌ای یافته‌اند. یکی از پرکاربردترین این روش‌ها استفاده از کرنومتر، با درنظر گرفتن ضریب عملکرد، به روش وستینگهاوس است که در آن عنصرهای کاری، ثبت زمان‌های مربوط به عنصرهای کاری، تعداد مشاهده‌های لازم برای محاسبه‌ی زمان‌های نرمال و استاندارد و نیز ضریب‌های عملکرد مربوطه، مشخص و جمع‌آوری می‌شوند. سپس با درنظر گرفتن موردهای یادشده، اقدام به محاسبه‌ی زمان‌های نرمال و استاندارد می‌شود.
در این پژوهش، هدف تعیین زمان استاندارد اپراتورِ دستگاه ساختِ گرین‌تایر رادیال برای خودروهای سواری، در گروه صنعتی بارز است. از آنجا که زمان‌سنجی یکی از ‌موضوع‌هایی‌ست که انسان به‌طور مستقیم و مشخص در آن نقش دارد و باتوجه به این‌که روش‌های ارائه‌شده، مانند روش وستینگهاوس، موضوع‌ها را با درنظر گرفتن قطعیت مورد بحث‌وبررسی قرار می‌دهند، قطعیت به‌کارگرفته‌شده در این موضوع‌ها- با توجه به نتیجه‌های به‌دست آمده- سبب بروز خطا در محاسبه‌ها و گاهی تصمیم‌گیری‌های اشتباه، می‌شود؛ بنابراین در این پژوهش با بهره‌گیری از عدم قطعیت فازی، درباره‌ی ضریب‌های عملکرد به روش وستینگهاوس و به‌ویژه زمان مشاهده‌ها، الگوریتم و دستورکاری برای روش پیشنهادی ارائه‌شده و در نهایت با یک مثال واقعی، زمان‌های نرمال و استاندارد بر اساس الگوریتم پیشنهادی، محاسبه و موردبررسی قرار گرفته است. در پایان، نتیجه‌های به‌دست آمده از روش پیشنهادی، در مقایسه با وضعیت قطعیِ به‌کار گرفته شده در روش وستینگهاوس معمول، از قابلیت ارائه‌ی دامنه‌ی تصمیم‌گیری گسترده‌ای به تصمیم‌گیران برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


1- کحال‌زاده، ع.؛ (1373)- دفتر بین‌المللی کار، ارزیابی کار و زمان، مرکز نشر دانشگاهی، 234.
2- علی احمدی، ع.؛ (1380)- ارزیابی کار و زمان، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، 257-231.
3- مرعشی، س. ن.؛ (1380)- سیستم‌های زمان‌سنجی، کارآفرینان بصیر، 61 -49.
4. Moores, B., (1972). Ergonomics- or work study? Applied Ergonomics, 3(3), 147- 154.
5. Barnes, RM., (1980). Motion and time study design and measurement of work, 7th ed., John Wiley and Sons, NY.
6. Schleifer, LM. & Shell, RL., (1992). A review and reappraisal of electronic performance monitoring, performance standards and stress allowances. Applied Ergonomics, 23(1), 49- 53.
7. Mašín, I., (2014). A Comparison of DFA Methods for Manual Assembly, Ševcˇík L, et al. (eds.), Modern Methods of Construction Design, Lecture Notes in Mechanical Engineering, DOI: 10.1007/978- 3- 319- 05203- 8_38.
8. Emre Cevikcan, E. & Selcuk Kilic, H., (2016). TEMPO RATING APPROACH USING FUZZY RULE BASED SYSTEM AND WESTINGHOUSE METHOD FOR THE ASSESSMENT OF NORMAL TIME, International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice, Vol. 23, No. 1.
9. Houshyar, E. & Kim, I.- J., (2018). Understanding musculoskeletal disorders among Iranian apple harvesting laborers: Ergonomic and stop watch time studies, International Journal of Industrial Ergonomics, Vol. 67, pp. 32- 40, 2018/09/01/ 2018.
10. Polotski,V. & Beauregard,Y., (2018). Work- Time Identification and Effort Assessment: Application to Fenestration Industry and Case Study The authors would like to acknowledge the funding received from the NSERC ENGAGE (Industry- University partnership) program through EGP- 492358- 15 grant, IFAC- PapersOnLine, Vol. 51, pp. 569- 574, 2018/01/01/ 2018.
11- دزفولیان، ح. ر.؛ و سموئی، پ.، (1394). تعیین ضریب عملکرد در زمان‌سنجی با کرنومتر به کمک منطق فازی، مدیریت تولید و عملیات، دوره‌ی ششم، شماره‌ی 2، پیاپی 11، پاییز و زمستان 1394.
12. Buckley, JJ., Eslami, E. & Feuring, T., (2002). Fuzzy Mathematics in Economics and Engineering, Springer- Verlag Berlin Heidelberg GmbH, ISBN 978- 3- 7908- 2505- 3, DOI 10.1007/978- 3- 7908- 1795- 9.
13- حبیبی، آ.؛ ایزدیار، ص.؛ و سرافرازی، آ.؛ (1393)- تصمیم‌گیری چند معیاره‌ی فازی، انتشارات کتیبه‌ی گیل
14. Buckley, JJ. & Eslami, E., (2001). Introduction to Fuzzy Logic and Fuzzy Sets, Physica-Verlag, Heidelberg, Germany.
15. Klir, GJ. & Yuan, B., (1995). Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications, Prentice Hall, Upper Saddle River, N. J., 1995.
16- امیری، م.؛ (1389)- تصمیم‌گیری گروهی برای انتخاب ابزار ماشین با استفاده از روش ویکور فازی، فصلنامه‌ی علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال ششم، شماره‌ی 16، بهار 89، صفحه‌های 167 تا 188.