شناسایی و رتبه‌بندی عامل‌های تأثیرگذار بر رقابت‌پذیری صنعت لاستیک کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

رقابت‌پذیری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کسب‌وکار و فعالیت در محیط پویا و رقابتی امروز است. رقابت‌پذیری اقتصادهای کشورها به رقابت‌پذیری شرکت‌های آن کشور بستگی دارد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عامل‌های مؤثر بر رقابت‌پذیری صنعت لاستیک است. پژوهش حاضر از منظر جهت‌گیری، کاربردی و از بُعد هدف، اکتشافی‌ست. در این مطالعه، با استفاده از مرور پیشینه و گفت‌وگو با خبرگان صنعت لاستیک، عامل‌های مؤثر بر رقابت‌پذیری این صنعت استخراج شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش، خبرگان صنعت لاستیک است. از میان خبرگان صنعت لاستیک، 15 نفر از کارشناسان، با استفاده از روش نمونه‌گیری قضاوتی در دسترس انتخاب شدند. مرحله‌های پژوهش حاضر عبارت‌اند از: استخراج عامل‌های مؤثر بر رقابت‌پذیری صنعت لاستیک با به‌کارگیری گفت‌وگو و مرور پیشینه، غربال عامل‌های پژوهش با روش آزمون آماری دوجمله‌ای، اولویت‌بندی معیارهای پژوهش با روش‌های دیمتل و ایداس. براساس نتیجه‌های به‌دست آمده از این پژوهش، ترتیب اولویت عامل‌های پژوهش عبارت‌اند از: زیرساخت‌های صنعتی لازم، بهره‌وری، کیفیت محصولات، حمایت‌های مالیاتی، بانکی و گمرکی.

کلیدواژه‌ها


1. Webster Jr. F. E. (2002). Market-Driven Management: How to Define, Develop, and Deliver Customer Value; John Wiley & Sons.
2. Porter, E. Michael and Miller, E. Victor (1985) How Information Gives You Competitive Advantage; Harvard Business Review.
3. Moon, H. Chang, Rugman, A. Verbeke, A. (1998) a Generalized Double Diamond Approach to the Global Competitiveness of Korea and Singapore; International Business Review, Vol. 7, pp. 135- 150.
4. Buckley, P. J., Pass, C. L. & Prescott, K. (1988) Measures of International Competitiveness: A Critical Survey, Journal of Marketing Management, Vol. 4, No.2, pp. 175- 200.
5- نیکواقبال، علی‌اکبر و حسن ولی‌بیگی (1386). رقابت‌پذیری صنایع ایران در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی. نشریه‌ی تحقیقات اقتصادی 79، صص 211 -193.
6- رادمهر، بهرام و رحمان احمدی (1383). مزیت‌های رقابتی در صنعت فولاد. مجموعه مقاله‌های سمپوزیوم فولاد، یزد. صص 1035 -1023.
7- عسگری، منصور (1388). رتبه‌بندی قدرت رقابت‌پذیری صنایع کوچک و متوسط در ایران. بررسی‌های بازرگانی، 7(38)، صص 31 -21.
8- مهربانی، وحید (1391). نقش رقابت در تحولات بهره‌وری بخش صنعت. فصلنامه‌ی پژوهش‌های اقتصادی. 12(1)، صص 192 -171.
9- نصراللهی، خدیجه و رضا حسینی (1391). بررسی تأثیر حذف یارانه انرژی بر رقابت‌پذیری صنعت لاستیک ایران (مطالعه‌ی موردی: مجتمع صنایع لاستیک یزد). 2(6). صص 70 -46.
10- نایب، سعید و فرشاد مؤمنی (1392). نحوه ارتقای رقابت‌پذیری در صنعت با استفاده از الگوی نلسون- وینتر: مطالعه‌ی موردی صنعت تایر ایران. مجله‌ی علمی- پژوهشی سیاست‌گذاری اقتصادی، 5(10)، صص 30 -1.
11- راسخی، سعید (1397). عامل‌های تعیین‌کننده‌ی مزیت رقابتی صنایع کارخانه‌ای ایران. اقتصاد و تجارت نوین، 13(1)، صص 66 -45.
12. Julie, J. Li and Zheng Zhou, K., 2010. How foreign firms achieve competitive advantage in the Chinese emerging economy: Managerial ties and market orientation, Journal of Business Research63:856-862.
13. Caporale, G., Ciferri, M., Girardi, D. (2011). Fiscal shocks and real exchange rate dynamics: Some evidence for Latin America, Journal of International Money and Finance, Vol 30(2011), Issue 5(September), pp 709- 723.
14. Mika, M. (2012). Competitiveness of tourist destinations as a research problem in the geography of tourism- analytical assumptions behind the research model, Prace Geograficzne, 130: 91- 105.
15. Goffi, G. (2013). A model of tourism destinations competitiveness: The case of the Italian destinations of excellence, En Anuario Turismo y Sociedad, 14: 121- 147.
16. Azizi, M., Mohebbia, N. and DeFelice, F., 2016. Evaluation of Sustainable Development of Wooden Furniture Industry Using Multi criteria Decision Making Method, Agriculture and Agricultural Science Procedia, 8:387- 394.
17. Chang, K. H., Cheng, C. H. (2011). Evaluating the risk of failure using the fuzzy OWA and DEMATEL method. Journal of Intelligent Manufacturing, 22(2), pp.113- 129.
18. Keshavarz Ghorabaee, M. & et al (2015). Multi- Criteria Inventory Classification Using a New Method of Evaluation Based on Distance from Average Solution (EDAS). Informatica, 26 (3), pp.435- 451.
19. Akano, O. and K. Ingham (1979). The new theories of trade and UK`s comparative advantage in engineering products, Journal of Economic Studies, 9.
20. Akimova, Irina (2000) Development of Market Orientation and Competitiveness of Ukrainian Firms; European Journal of Marketing, Vol. 34, No. 9/10, pp. 1128- 1148.
21. Demeter, Krisztina (2003) Analysis of Manufacturing Strategy and Competitiveness; International Journal of Production Economics, Vol. 81- 82, pp. 205-213.
22. Holsapple, C. W. & Singh, M. (2001) the Knowledge Chain Model: Activities for Competitiveness; Journal of Knowledge Management, Vol. 4, pp. 87-98.
23. Ratnaningsih, A. N., P. S. Anwar, and P. Artama Wiguna (2010). Analysis of internal and
24. Sciences Research, 9(2).
25. Shafik, F. A. and Y. Soliman (2006) The Effect of International Changes on the Comparative and Competitive Advantages of Some Egyptian Export Agricultural Crops; INSInet Publication Journal of Applied Sciences Research, No. 2, Vol. 9, pp. 629- 636.
26. Tajdini, A., Rabie, D., Jahan Latibari, A. and Pourmousa, Sh., 2011. Study on effective indexes on exports of wooden furniture in Iran. Journal of Sciences and Techniques in Natural Resources, 6(2):71- 87.
27. Türkekul, B. C., C. A. Günden, and B. Miran (2007). A market share analysis of virgin olive oil.
28. White, D. Steven & Griffith, David (1997) Combining Corporate and Marketing Strategy for Global Competitiveness; Marketing Intelligence & Planning, Vol. 15, No. 4, pp. 173- 178.