بررسی تأثیر بازاریابی اخلاقی و اعتمادآفرینی بر رفتار خرید مشتریان (موردمطالعه: مشتریان کارخانه‌ی آرتاویل تایر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر بازاریابی اخلاقی و اعتمادآفرینی بر رفتار خرید مشتریان (موردمطالعه: مشتریان کارخانه‌ی آرتاویل تایر اردبیل) انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی‌ست. جامعه‌ی آماری پژوهش را 95 نفر از مشتریان کارخانه‌ی آرتاویل تایر شهر اردبیل تشکیل داده است که با استفاده از روش سرشماری، همه‌ی 95 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند.
داده‌های موردنیاز از راه پرسش‌نامه‌های بازاریابی اخلاقی، اعتمادآفرینی و پرسش‌نامه‌ی رفتار خرید مشتریان جمع‌آوری شد. روایی صوری پرسش‌نامه‌ها توسط متخصصان و پژوهش‌گران موردتأیید قرار گرفته و ضریب پایایی آن‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ، به‌ترتیب 84/0‌، 78/0 و 81/0 به‌دست آمده است. بر اساس نتیجه‌های به‌دست آمده، بین بازاریابی اخلاقی و اعتمادآفرینی، با رفتار خرید مشتریان کارخانه‌ی آرتاویل تایر شهر اردبیل، رابطه‌ی معنادار و مثبت وجود دارد و هم‌چنین بازاریابی اخلاقی و اعتمادآفرینی، بر رفتار خرید مشتریان کارخانه‌ی آرتاویل تایر شهر اردبیل تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


1- ابراهیمی، ابوالقاسم و رودانی، امین؛ (1388)- نقش بازاریابی اخلاقی در رفتار خرید مصرف‌کنندگان مواد غذایی، فصلنامه‌ی اخلاق در علوم و فناوری، سال چهارم، شماره‌ی 2، صص 39 -28.
2- پژمان، رضیه؛ و کاظمی مهیاری، حمزه؛‌(1394)- ارائه و تحلیل الگویی برای تأثیر رفتار اخلاقی فروش بر وفاداری مشتریان (موردمطالعه: مشتریان بیمه‌ی پارسیان در شهر شیراز)، مجله‌ی مدیریت بازاریابی، شماره‌ی بیست و نهم، صص 39-21.
3- حبیب‌پور، کرم و صفری، رضا؛ (1390)- راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی: تحلیل داده‌های کمی، چاپ چهارم، تهران: شرکت آموزشی و پژوهشی راهبرد پیمایش.
4- حقیقی کفاش، مهدی؛ صحت، سعید؛ و عباس نژاد، سعید؛ (1390)- بررسی رفتار اخلاقی فروشندگان در وفاداری مشتریان بیمه‌های عمر، چهارمین کنفرانس کسب‌و‌کار بیمه.
5- جندقی، غلامرضا؛ قریشی، سید مهدی؛ و واحدی شعار، سید مجید؛ (1396)- بررسی اَبعاد سرمایه‌ی اجتماعی و رابطه‌ی آن با بازاریابی اخلاقی (موردمطالعه: شعبه‌های بانک سپه استان قم)، مدیریت سرمایه‌ی اجتماعی، دوره‌ی چهارهم، شماره‌ی سوم، صص 332 -309.
6- دیندار، فیروزه و سیار، رعنا؛ (1395)- بررسی تأثیر روش‌های ارزش‌آفرینی، اعتماد و وفاداری بر رفتار خرید شهروندان تهرانی درمورد گوشی‌های تلفن همراه اپل، سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی.
7- صفری، محمد؛ سلیمانی، مهشید؛ و قبادی‌نیا، هاجر؛ (1396)- در پژوهش خود با عنوان الگوی مفهومی تبیین بازاریابی اخلاقی در تمایل به خرید مصرف‌کننده‌ی اینترنتی، باتوجه به نماد اعتمادالکترونیکی، نشریه‌ی علمی پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال نهم، شماره‌ی هجدهم، صص 60 -43.
8- وظیفه‌دوست، حسین و معماریان، شیما؛ (1393)- رابطه‌ی رفتار اخلاقی فروشنده با رضایت، اعتماد و وفاداری بیمه‌گذران در بیمه‌های عمر، پژوهش‌نامه‌ی بیمه، سال بیست‌ونهم، شماره‌ی یکم، صص 151 -127.
9. Chen, M. F. and Mau, L. H., 2009. The impact of ethical sales behavior on customer loyalty in the life insurance industry. The Service Industries Journal, 29, pp. 59- 74.
10. Javalgi, R. G. & Russell, L. T. M. J Bus Ethics (2015)‌. International Marketing Ethics: A Literature Review and Research Agenda, Journal of Business Ethics, pp 1- 18.
11. Ogbo, AnnI. Okechukwu, Itanyiand Ukpere, WilfredI. (2013), “Business Ethics as a Tool for Competitive Advantage in the Banking Industry in Nigeria”, J Soc Sci,35 (1), 23- 32.
12. Özbek, Volkan. Alnıaçık, Ümit. Akkılıç, M. Emin. Koç, Fatih. (2013). “The moderating role of locus of control on the links between perceived ethical problem and ethical intentions of marketing managers in Turkey”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No. 99, pp. 265- 273.
13. Lin, S.H. and Wu, H., 2012. Effects of ethical sales behavior considered through transaction cost theory: To whom is the customer loyalty. The Journal of International Management Studies, 7(1).
14. Román, S. and Ruiz, S., 2005. Relationship outcomes of perceived ethical sales behaviour: The customer’s perspective. Journal of Business Research, 58(4), pp. 439- 45.
15. Wehinger, Gert. (2013). Banking in a challenging environment: Business models, ethicsand approaches towards risks”, OECD Journal: Financial Market Trends Vol. 2012/2© OECD 2013.