شناسایی و رتبه‌بندی مانع‌های استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت لاستیک پارس، با استفاده از برنامه‌ریزی ترجیح‌های فازی لگاریتمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناخت مانع‌های استقرار مدیریت کیفیت جامع در شرکت لاستیک پارس و اولویت‌بندی آن‌ها، با استفاده از روش برنامه‌ریزی ترجیح‌های فازی لگاریتمی‌ست. در مرحله‌ی گردآوری داده‌ها، از مطالعه‌های کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. در مطالعه‌های میدانی، دو ابزار پرسش‌نامه‌ای- یکی در مرحله‌ی شناسایی مانع‌ها و دیگری در مرحله‌ی تعیین اولویت مانع‌ها و دریافت نظر خبرگان- استفاده‌شده که پرسش‌نامه‌ی دوم این مطالعه در قالب مقایسه‌های زوجی فازی طراحی شده است. پایایی این پژوهش براساس مقدار آلفای کرونباخ برابر با 80/0 مورد تأیید قرار گرفته است. بر اساس نتیجه‌های به‌دست آمده، برنامه‌ریزی نامناسب بیش‌ترین اهمیت نسبت به سایر مانع‌ها و محدودیت‌ها را دارد؛ به‌این‌ترتیب مهم‌ترین مانع، برنامه‌ریزی نامناسب خواهد بود و مابقی مانع‌ها، به‌ترتیب فقدان آموزش و بازآموزی مستمر، استفاده‌ی صحیح نکردن شرکت از تیم‌های کاری و توان‌مندسازی کارکنان، ارزیابی کیفیت نادرست، نبود تعهد لازم در مدیران، مشارکت عمومی، ساختار سازمانی مناسب و ارتباط مناسب بخش‌ها با هم و در نهایت تعهد به نوآوری‌ست.

کلیدواژه‌ها


1- ریاحی، بهروز (1381)، مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی، انتشارات مرکز آموزش و پژوهش‌های صنعتی ایران، چاپ اول.
2- حاجی شریف، محمود (1379)، طراحی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر، انتشارات مرکز آموزش مجتمع سیمان آبیک، چاپ سوم.
3- زمردیان، اصغر (1376)، مدیریت کیفیت جامع، انتشارات مؤسسه‌ی مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
4- رجب‌بیگی مجتبی و محمدحسین سلیمی (1374)، مدیریت کیفیت فراگیر، ناشر جهاد سازندگی و مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ اول، تهران.
5. Ahire, S. L., Golhar, D, Y., Waller, M. A., (1996). Development and Validation of TQM implementation constructs. Decision Sciences 27, 23- 56.
6- حجتی، محمدحسین (1380)، بررسی میزان اثربخشی مفهوم‌های اساسی مدیریت کیفیت جامع بر نگرش مدیریتی سازمان‌های دارای گواهی‌نامه‌ی ISO 9000، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت.
7- سعادتی، داود (1381)، بررسی مانع‌ها و ارائه‌ی راهکارهای اجرایی استقرار‏‎ مدیریت کیفیت جامع‎‏ در صنایع دفاعی (کاربرد موردی سازمان صنایع هوا- فضا (‏‎(A.S‎‏، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت.
8- قاسمی‌زاد، علیرضا (1381)، بررسی تحلیلی میزان آمادگی اعضای هیأت علمی (استادان و مدیران) دانشگاه شیراز برای پذیرش تفکر مدیریت کیفیت فراگیر‎‏، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
9. اشرفی، بزرگی؛ رجبی، علی‌اکبر (1385). رویکردی نوین به تضمین کیفیت در آموزش عالی. دانشگاه صنعتی شاهرود. ص 2.
10. Chan, T. H., & Quazi, H. A. (2002). Overview of quality manages entpractices in selected Asian countries. Quality Management Journal, 9, 172- 180.
11. Chin, K. S., Tummala, V.M.R., Chan, K. M., (2003). Quality management practice in Hong Kong industries: A comparison between electronics and toy products manufacturing industries. International Journal of Quality and Reliability Management 20 (9), 1051- 1083.
12. Reed, R., Lemak, D. J., & Mero, N. P. (2000). TQM and sustainable competitive advantage. Journal of Quality Management, 5, 5- 26.
13. Kaynak, H., Hartley, J. L., (2008). A replication and extension of quality management into the supply chain. Journal of Operations Management 26, 468- 489
14. Sila, I., Ebrahimpour, M., (2005). Critical linkages among TQM factors and business results. International Journal of Operation and Production
15. Wang, Y. M., & Chin, K. S. (2011)."Fuzzy analytic hierarchy process: A logarithmic fuzzy preference programming methodology". International Journal of Approximate Reasoning, 52(4), 541- 553.