مطالعه تاثیر هوشیاری کارآفرینانه بر توسعه کارآفرینی با نقش میانجی پاسخگویی اجتماعی در صنایع لاستیک کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کار آفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.22034/irm.2022.321382.1161

چکیده

هوشیاری کارآفرینانه مدیران و کارمندان و داشتن مهارت های کارآفرینی به عنوان سازوکار مهم توسعه کارآفرینی تلقی میشود. امروزه، انتظارات و توقعات اکثر مردم از سازمان‌ها، قدم به خواسته‌های اجتماعی گذارده است؛ همین امر، سازمان ها را در راستای پاسخگویی به انتظارات اجتماعی، حرکت میدهد. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ شیوه گردآوری داده‌ها، کمی می‌باشد. جامعه آماری 50 نفر از مدیران و کارکنان خبره شرکت لاستیک آرتاویل می‌باشد که 44 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای انجام تجزیه‌وتحلیل از از نرم افزار PLS و SPSS استفاده شد. براین اساس به منظور بررسی پایایی مدل اندازه‌گیری پژوهش، به بررسی ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که روابط همخطی بین متغیرها مورد تایید قرار گرفته است و هوشیاری کارآفرینانه میتواند بر توسعه کارآفرینی اثرگذار باشد و سازمانی میتواند به موفقیت برسد که دارای کارکنان و مدیرانی دارای مهارت های کارآفرینی و هوشیاری کارآفرینانه باشند که در نهایت بتواند پاسخگویی اجتماعی را هم در محیط سازمان ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها