ارائه‌ی چارچوبی برای شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های عملکردی زنجیره‌ی تأمین پایدار (مطالعه‌ی موردی: شرکت یزد تایر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانش آموخته دکتری مدیریت صنعتی، مدرس دانشگاه میبد، یزد، ایران

3 دانش‌آموخته دکترای مهندسی کشاورزی، کارمند دانشگاه میبد، یزد، ایران

چکیده

توجه به مدیریت زنجیره‌ی تأمین، گامی مهم برای حرکت به‌سمت پایداری در کسب‌وکار است، چراکه مدیریت زنجیره‌ی تأمین تمامی مرحله‌های تولید -از ابتدا تا مدیریت پایان عمر فراورده- را برمی‌گیرد و بنابراین تلفیق بحث‌های پایداری در زنجیره‌ی تأمین، تأثیر زیادی در بهبود پایداری کسب‌وکار دارد. مدیریت زنجیره‌ی تأمین پایدار، ادغام استراتژیک و شفاف سه‌بُعد پایداری، در راستای دست‌یابی سازمان به هدف‌های مسؤولیت‌پذیری اجتماعی، محیطی و اقتصادی‌ست. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و ارزیابی شاخص‌های عملکردی زنجیره‌ی تأمین پایدار است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان شرکت لاستیک یزد در استان یزد است و تعداد نمونه‌ی آماری انتخاب‌شده 52 نفر است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در این پژوهش، از روش تاپسیس فازی استفاده شده است. نتیجه‌های پژوهش نشان می‌دهد که از بین شاخص‌های اقتصادی، “افزایش سودآوری”؛ زیست‌محیطی، “مصرف انرژی و آلودگی ایجادشده”؛ و اجتماعی، “مسؤولیت‌پذیری اجتماعی شرکت” دارای بالاترین اولویت هستند. در پایان پژوهش، پیشنهاد‌های اجرایی و پیشنهاد‌هایی برای پژوهش‌های آینده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


1. Bastas, A. & Liyanage, K. (2018). Sustainable Supply Chain Quality Management: A Systematic Review, Journal of Cleaner Production, 181, 726- 744.
2. Liu, S., kasturiratne, d., & Mozier, J. (2012). Ahub and spoke nodek for multi-dimensional integration of green marketing and sustainable supply chain management. Industrial marketing management, Vol. 41, 581- 588.
3. Mosgaard, M., Riisgaard, H., Huulgaard, R. D. (2013). Greening non-product-related procurement e when policy meets reality. J. Clean. Prod. Vol. 39, 137- 145.
4. Reefke, H. & Sundaram, D. (2018). Sustainable supply chain management: Decision models for transformation and maturity, 113, 56- 72.
5- جعفرنژاد، احمد؛ و هاشمی، سیدحمید؛ (1393)- رویکردهای نوین در مدیریت زنجیره‌ی تأمین، انتشارات نگاه دانش.
6. Xiangguot. MaTongjuan. Liu. (2011). Supplier Selection Analysis under the Green Supply Chain. International Conference on Automation and Logistics Chongqing, China, August.
7. Carter, C. R., & Liane Easton, P. (2011). Sustainable supply chain management: evolution and future directions. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41(1), 46- 62.
8. Carter C. R., Rogers D.S. (2008). A framework of sustainable supply chain management: Moving toward new theory", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38(5): 360- 387.
9. Pagell, M., & Wu, Z. (2009). Building a more complete theory of sustainable supply chain management using case studies of 10 exemplars. Journal of Supply Chain Management, Vol. 45, 37- 56.
10. Al- Odeh, M., & Smallwood, J. (2012). Sustainable Supply Chain Management: Literature Review, Trends, and Framework, International journal of computational Engineering & Management, Vol. 15, 235- 249.
11. Gómez, C. A., Domínguez, F. R., González, F. A. & Meneses, B. U. (2018). Sustainable supply chain management: contributions of supplies markets, 184, 311- 320.
12. Das, D. (2017). Development and validation of a scale for measuring Sustainable Supply Chain Management practices and performance, in press.
13. Joung, C. B., Carrell, J., Sarkar, P., & Feng, S. C. (2012). Categorization of indicators for sustainable manufacturing. Ecological Indicators, Vol. 24, 148- 157.
14. Wittstruck, D. K. D., & Teuteberg, F. (2010). Ein Referenz modell für das Sustainable Supply Chain Management. Zeitschrift für Management, 5(2), 141- 164.
15- خاتمی، محمدعلی؛ الفت، لعیا؛ و دولابی، سعید؛ (1395)- انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره‌ی تأمین پایدار با استفاده از روش‌‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه‌ی فازی، فصل‌نامه‌ی مهندسی تصمیم، سال اول، شماره‌ی 3.
16- رعیت‌پیشه، سعید؛ احمدی، رضا؛ و عباس‌نژاد، طیبه؛ (1395)- به‌کارگیری رویکرد کیفی فرا ترکیب جهت ارائه‌ی مدل جامع ارزیابی پایداری زنجیره‌ی تأمین، پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، دوره‌ی اول، شماره‌ی 1.
17- قاسمی، احمدرضا؛ و رعیت‌پیشه، محمدعلی؛ (1394)- ارائه‌ی مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره‌ی تأمین با رویکرد فراتر کیب، پژوهش‌نامه‌ی مدیریت اجرایی، سال هفتم، شماره‌ی 14.
18. Gay, L. R., Diehl, L. P. (1992). Research Methods for Business and Management. Maxxwell Macmillan International Editions.
19- سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ و حجازی، الهه؛ (1376)- روش پژوهش در علوم رفتاری، نشر آگه.
20- محمدی، مصطفی؛ و علیزاده، هادی؛ (1393)- سنجش شاخص‌های توسعه‌ی پایدار منطقه‌ای در استان آذربایجان غربی با بهره‌گیری از مدل تحلیل تشخیص و نشان‌گرهای فازی، مجله‌ی اقتصاد و توسعه‌ی منطقه‌ای، سال بیستم، شماره‌ی 7.
21. Lee, D.F. (2007). Comprise ratio method for fuzzy multi- attribute group decision making, Applied soft computing, Vol. 7, 807- 817.
22- الفت، لعیا؛ و مزروعی، اسماعیل؛ (1395)- مدلی جهت اندازه‌گیری پایداری زنجیره‌ی تأمین، فصل‌نامه‌ی علوم مدیریت ایران، سال نهم، شماره‌ی 33.
23. Tseng, M., Lim, M., Wong, W., Chen, Y., & Zhan, Y. (2016). A framework for evaluating the performance of sustainable service supply chain management under uncertainty, International, Journal of Production Economics.
24. Mei Su, C., Horng, D., Tseng, M., Chiu, A., Chen, P., & Wu, K. (2016). Improving sustainable supply chain management using a novel hierarchical grey- DEMATEL approach, Journal of Cleaner Production, Vol. 134, 469- 481.
25. Ahi, P., & Searcy, C. (2015). An analysis of metrics used to measure performance in green and sustainable supply chains, Journal of Cleaner Production, vol. 86, 360- 377.
26. Jabbour, A. B. S., Frascareli, F. C. O., & Jabbour, C. J. (2015). Green supply chain management and firms’ performance: Understanding potential relationships and the role of green sourcingand some other green practices. Resources, Conservation and Recycling.
27. Diabat, A., & Kannan G. (2011). An analysis of the drivers affecting the implementation of green supply chain Management. Resour Conserv Recycl, vol. 55, 659–67.
28. Holt, D., & Ghobadian, A. (2009). An empirical study of green supply chain managementpractices amongst UK manufacturers. J Manuf Technol Manag, 20(7), 933-56.
29. Bhool, R., & Narwal, M. (2013). An analysis of drivers affecting the implementation of green supply chain management for the Indian manufacturing industries. Int J Res Eng Technol, 2(11), 242–54.
30. Duarte, A.P., Gomes, D.R., Neves, J.G. das. (2014). Tell me your socially responsible practices, I will tell you how attractive for recruitment you are! The impact of perceived CSR on organizational attractiveness. Tekhne – Rev. Applied Manag.Studies. 12 (1), 22 – 29.
31. Mani, V., Gunasekaran, A., Papadopoulos, T., Hazen, B., Dubey, R. (2016). Supply chain social sustainability for developing nations: Evidence from India. Resour., Conserv. Recycl, vol. 111, 42 – 52.
32. Zhu, Q., Liu, J., Lai, K.H. (2016). Corporate social responsibility practices and performance improvement among Chinese national state-owned enterprises. Int. J. Prod. Econ, vol. 171, 417 – 426.
33. Zhu, Q., Zhang, Q. (2015). Evaluating practices and drivers of corporate social responsibility: the Chinese context. J. Clean. Prod, vol.100, 315 – 324.
34. Chan, F. T. S., & Qi, H. J. (2003). An innovative performance measurement method for supply chain management. Supply Chain Management: An International Journal, 8(3), 209-223.