بررسی استراتژی‌های نگه‌داری و تعمیرات و انتخاب بهترین استراتژی با استفاده از روش ترکیبی BWM و برنامه‌ریزی آرمانی (مطالعه‌ی موردی: یک شرکت فعال در صنعت پلاستیک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در دنیای رقابتی امروز و حضور رقیبان فعال در صنایع گوناگون، به‌ویژه در صنعت پلاستیک، فعالیت‌های نگه‌داری و تعمیرات، اهمیت بسیاری دارند و درصورتی‌که فعالیت‌های نگه‌داری و تعمیرات به‌درستی انتخاب و اِعمال نشود، می‌تواند آسیب‌های جدی بر سازمان وارد شود. به‌همین دلیل انتخاب یک استراتژی مناسب نگه‌داری و تعمیرات اهمیت فراوانی دارد. زمانی می‌توان به بهترین شکل فعالیت‌های نگه‌داری و تعمیرات را سازمان‌دهی کرد که استراتژی نگه‌داری و تعمیرات برای هر تجهیز انتخاب شود.
در این پژوهش با بررسی صنعت پلاستیک تلاش شده است تا استراتژی‌های نگه‌داری و تعمیرات مناسب برای تجهیزات و قطعه‌ها را بر اساس شرایط سازمان انتخاب کند. در این راستا ابتدا لیستی از تجهیزات و معیارهای مناسب برای بررسی، با کمک گرفتن از خبرگان نگه‌داری و تعمیرات در صنعت پلاستیک و هم‌چنین مرور مطالعه‌های پیشین گردآوری‌شده و با نظرخواهی از افراد متخصص نهایی شد. در این مطالعه استراتژی‌های نگه‌داری و تعمیرات اصلاحی، نگه‌داری و تعمیرات پیش‌گیرانه، نگه‌داری و تعمیرات بهره‌ور جامع و نگه‌داری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان موردارزیابی قرارگرفته‌اند. در گام بعد پس از تعیین معیارهای مناسب، با استفاده از روش بهترین و بدترین، وزن‌های هر معیار و هم‌چنین وزن‌های استراتژی‌های موردبررسی در هر یک از معیارها محاسبه‌شده است. سپس با استفاده از این وزن‌ها و درنظر گرفتن محدودیت‌هایی، یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای انتخاب استراتژی مناسب برای هر تجهیز ارائه‌شده است. درنهایت با استفاده از این مدل برنامه‌ریزی آرمانی، استراتژی مناسب برای هر یک از تجهیزات و قطعه‌ها انتخاب ‌شده است.

کلیدواژه‌ها


1- نیلی‌پور طباطبایی، ا، باقرزاده، م، شعبانی، م (1386)، طراحی مدل کاربردی ارزیابی متوازن عملکرد سیستم‌های نگه‌داری و تعمیرات، چهارمین کنفرانس بین‌المللی نگه‌داری و تعمیرات.
2. Madu, N.C., (2000). Competing through maintenance strategies, International Journal of Quality & Reliability Management, 17(9), 937- 948.
3. Sharma, R.K., kummar, D., & kumar, p., (2005). FLM to Select Suitable Maintenance Strategy in Process Industries Using MISO Model. Journal of Quality in Maintenance Strategy in Process Industries Using Miso Model, 11(4), pp. 359- 374.
4. Jafari, A., Jafarian, M., Zareei, A., Zaerpour, F., (2008). Using Fuzzy Delphi Method in Maintenance Strategy Selection Problem, Journal of Uncertain Systems 2(4): 289- 298.
5. Bevilacqua, M., & Braglia, M., (2000). The Analytic Hierarchy Process Applied to Selection. Reliability Engineering & System Safety, 70(1), pp. 71- 83.
6- خدادادی، ع، دنیوی، ع و ساکی، ق (1393)، انتخاب مناسب‌ترین استراتژی نگه‌داری و تعمیرات در شرکت پتروشیمی شازند با استفاده از دو تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل سلسله‌مراتبی، اولین همایش ملی پژوهش‌های مهندسی صنایع، همدان، شرکت علم و صنعت طلوع فرزین.
7. Momeni, M., Fathi, M. R., Karimi Zarchi, M., Azizollahi, S., (2011). A fuzzy TOPSIS- based approach to maintenance strategy selection: a case study, Middle- East Journal of Scientific Research, 8(3), 699- 706.
8- صوفیا آبادی، ج؛ دارائی، م و جمالی فیروزآبادی، ک (1392)، کاربرد Fuzzy AHP & COPRAS در انتخاب استراتژی‌های نگه‌داری و تعمیرات، دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
9- مهاجری، ش و فاطمه، ه (1394)، انتخاب استراتژی تعمیر و نگه‌داری منابع نوین انرژی در صنعت سبز، هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق با محوریت انرژی‌های نو، علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول.
10- پارسائی، م (1395)، انتخاب بهترین استراتژی نگه‌داری و تعمیرات با به‌کارگیری رویکرد ترکیبی ANP و COPRAS مطالعه‌ی موردی شرکت میلاد قم)، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، چاپ‌نشده دانشگاه قم.
11- آقاسی‌زاده، ز (1395)، انتخاب استراتژی مناسب نگه‌داری و تعمیرات توسط تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)- (مطالعه‌ی موردی: کارخانه‌ی تبرک مشهد)، اولین همایش ملی فناوری در مهندسی کاربردی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب: 109.
12. Zaim, S., Turkylmaz, A., Acar, M. F., Al- Turki, U., Demirel, O. F. (2012), Maintenance strategy selection using AHP and ANP algorithms: a case study, Journal of Quality in Maintenance Engineering, 18(1): 16- 29.
13. Jayaswal, P., Sagar, M.K., Kushwah, K. (2013), Maintenance Strategy Selection by Fuzzy TOPSIS Method of Material Handling Equipment, International Journal of Emerging Trends in Engineering and Development, 3(2): 126- 135.
14. Özcan, E. C., Ünlüsoyb, S and Eren, T., (2017). A combined goal programming- AHP approach supported with TOPSIS for maintenance strategy selection in hydroelectric power plants, Renewable and Sustainable Energy Reviews 78: 1410- 1423.
15. Ge, Y., Xiao, M., Yang, Z., Zhang, L., Hu, Z., Feng, D., (2017). An integrated logarithmic fuzzy preference programming based methodology for optimum maintenance strategies selection, Accepted Manuscript for Applied Soft Computing Journal.
16. Thi Anh Tuyet, N., Chou, S. Y, (2017). Maintenance strategy selection for improving cost-effectiveness of offshore wind systems, Energy Conversion and Management 157: 86- 95.