اثر پودر لاستیک بازیافتی به دست آمده از تایرهای فرسوده، بر خواص مکانیکی و حرارتی کامپوزیت‌های لاستیکی زمانمند شده بر پایه BR/SBR/WRP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ازآنجایی‌که استفاده مجدد از تایرهای ضایعاتی به عنوان جایگزین بخشی از ماتریس پلیمری موردتوجه است، در این مقاله پودر لاستیک ضایعاتی (WRP) تا phr 20 جایگزین مخلوط الاستومری BR/SBR شده و با اعمال زمانمندی از 240 تا 960 ساعت در اتاقک زمانمندی تحت شرایطی محیطی (دمای c 0 ± 3 23) نقش پودر لاستیک بازیافتی در تغییر خواص رئولوژیکی و فیزیکو مکانیکی آمیزه بررسی شد. بررسی مورفولوژی و ساختارشناسی کامپوزیت‌ها و همچنین رفتار حرارتی آن‌ها به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و دستگاه آنالیز حرارتی (TG/DTG) انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که وجود پودر لاستیک بازیافتی تا phr 20 به عنوان جایگزین ماتریس پلیمری اولیه موجب بهبود در سرعت پخت، مقاومت در برابر رشد ترک، مقاومت پارگی و سختی آمیزه می‌شود. عملکرد کامپوزیت‌های BR/SBR/WRP در مقایسه با نمونه‌های BR/SBR حاکی از تغییر اندکی در خواص مکانیکی است؛ حال آن‌که مدولوس و سختی کامپوزیت‌ها با افزایش کمی همراه است. استفاده از پودرلاستیک بازیافتی علاوه براینکه دارای صرفه اقتصادی است به پاک‌سازی محیط‌زیست، کاهش مصرف مواد شیمیایی، جلوگیری از آلودگی آب و خاک،  کاهش دفن زباله و غیره نیز کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


1. Bozorgi. M, Experimental Study on the Effect of Process and Materials on Mechanical Properties of the WGRT Injection Molded Parts, University of Dezful, 2011.
2. Ismail, H., Surydiansyah, Science direct Polymer testing, 21, (2001),389 395.
3. Rattanasom, N., Poonsuk, A., Makmoon, T, Polymer Testing, 24 (2005), 728732.
4. H. NabilH., IsmailEmail author,A. R. Azura, Iranian Polymer Journal, 23, (2014), 3745.
5. H. NabilH., IsmailEmail author,A. R. Azura, Polymer Testing, 32, (2013), 385393.
6. Debapriya De, Prabir Kr.Panda, Madhusudan Roy, SatyabanBhunia, Materials & Design, 46, (2013), 145147.
7. Liu, Junliang; Liu, Ping; Zhang, Xingkai; Lu, Ping; Zhang, Xu;, Chemical Engineering Journal, 295 (2016), 7379.
8. S.Z.Salleh, M.Z.Ahmad, H.Ismail, Procedia Chemistry, 19, (2016), 346350
9. Hanafi Ismail, Razif Nordin, A.M Noor, Polymer Testing, 21, (2002), 565569.
10. Saeed Taghvaei-Ganjali, Fereshteh Motiee, Rubber Chemistry and Technology, 81, (2008), 297317.
11. Debapriya De, Prabir Kr.Panda, Madhusudan Roy, SatyabanBhunia, Materials & Design, 46, (2013), 146150.
12. De D, Maiti S, Adhikari B, Applied polymer, 75, (2000), 14931502.
13. Vojislav Jovanović, Suzana Samaržija-Jovanović, Jaroslava Budinski-Simendić, Gordana Marković, Milena Marinović-Cincovićd, Composites Part B Engineering, 45, (2013), 333340.
14. Shuhairiah Daud, Hanafi Ismail, Azhar Abu Bakar, Polymer Testing, 32, (2013), 631639.
15. S.S.Hamza, Polymer Testing, 17, (1998),131137.