دوره و شماره: دوره 24، شماره 95، آذر 1398، صفحه 1-136 
رقص سماع

صفحه 3-5

سعید تقوایی گنجه‌علی