بررسی تأثیر قابلیت های زیست محیطی بر استراتژی و کارایی زیست محیطی: نقش میانجی قابلیت بازاریابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی. استادیار. استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

2 دکترای تخصصی ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم ، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و کارشناس بنیاد مستضعفان تهران

4 دکترای تخصصی. استادیار. استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت های زیست محیطی بر استراتژی و کارایی زیست محیطی با در نظر گرفتن نقش میانجی قابلیت بازاریابی می باشد. این پژوهش از منظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. از نظر روش در ردیف تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. جامعۀ آماری این پژوهش، کلیه مدیران بازرگانی شرکت‌های تولیدی صنایع شیمیایی استان تهران است. همچنین از میان شرکت‌های فعال در زمینه مواد شیمیایی 10 شرکت که عملکرد مناسب‌تری داشته‌اند بررسی شد و تعداد کل جامعه آماری 550 مشخص گردیده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 226 نفر برآورده شده است.  در مورد مبانی نظری تحقیق، ابزار گرد آوری اطلاعات، استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای می باشد که از نوع ابزار بررسی مدارک سازمانی و اسناد ثانویه است و در مورد داده های آمار تحقیق، از ابزار پرسشنامه جهت شناسایی روابط بین متغیرهای تحقیق استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه‌های 25 سوالی سونگ (2017) و مارتین و همکاران (2015) براساس طیف پنج تایی لیکرت است. روایی ابزار از طریق صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد. در انتها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل انجام پذیرفت. 

کلیدواژه‌ها


 
1- امیرشاهی، میراحمد، یزدانی، حمیدرضا و عالی پور، الهه (1392). بررسی تأثیر بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان عضو شبکه‌های اجتماعی در ایران، فصلنامه ی علمی ـ پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 3(4)، صص 58-41.
2- ایمانی، دین محمد و احمدی، افسانه (1390). مدیریت زنجیره تأمین؛ استراتژی جدید برای دستیابی به مزایای رقابتی، مجله مانتلی مهندسی صنایع و صنایع وابسته، 1(10)، صص 19-14.
3- حاجی پور، بهمن؛ درزیان، عبدالهادی؛ شمسی، سجاد (1390). تبیین استراتژی محصول بازار و قابلیتهای بازاریابی شرکت بر عملکرد بازار، فصلنامه کاوهش های بازرگانی، 4 (7)، صص 87-57.
4- حقیقی نسب، منیژه، یزدانی، حمیدرضا، داورپناه کیاسرایی، فاطمه (1395). تأثیر حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست محیطی بر استراتژی بازاریابی سبز و عملکرد زیست محیطی کسب و کارهای صنعتی در ایران، فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال ششم، 1(20)، صص 38-23.
5- راسخی، سعید؛ شهرازی، میلاد؛ شیدایی، زهرا؛ جعفری، مریم و دهقان، زهرا (1395). ارتباط کارایی اقتصادی و کارایی زیست محیطی: شواهد جدید برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، 24(78)، صص 56-31.
6- رحیم نیا، فریبرز و یاشار مرادیان، ارائه مدل مفهومی تاثیر گرایش های استراتژیک و منابع بازاریابی بر عملکرد سازمان با میانجی گری قابلیت های بازاریابی، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، تهران،
7- عاقله، حسن و حمیدی، ناصر (1395). شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار زنجیره تأمین سبز در صنایع کوچک و متوسط (مطالعه موردی استان قزوین)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 80، صص 197-173.
8- عبدالهی، ناصر و فریادی، مسعود (1389). چالش های حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، مجله علوم محیطی، 7، صص 180-143.
9- قیومی، عباسعلی و ابراهیمی مجید (1395)، ارتباط قابلیتهای بازاریابی با عملکرد سازمان به واسطه شرایط محیطی (موردمطالعه شرکت شیر ایران پگاه)، همایش پژوهش های کاربردی در مدیریت صنعتی، سمنان.
10- نیک نژاد، مریم (1390). مدیریت زنجیره تأمین (با مطالعه موردی)، فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین، 34(1)، صص 27-20.
11- Andovise, K., & Eftekhar A.J. (2012) “Business-level competitive strategy: a contingency link to internationalization”. Journal of Management, Vol. 18 No. 3, pp: 473-87.
12- Brauson,T. (2013). Entrepreneurial orientation and new venture performance: The moderating role of intra- and extra-indsutry social capital. Academy of Management Journal, 51(1), 97–111.
13- Day, G.S. (1994). The capabilities of market-driven organizations. Journal of Marketing,58(4), 37–52.
14- Hart, S.L. (1995), “A natural-resource-based view of the firm,” Academy of Management Review, Vol. 20, No. 4, pp. 986-1014.
15- Hong, P., Kwon, H.B. and Roh, J.J. (2009), “Implementation of strategic green orientation in supply,” European Journal of Innovation Management, Vol. 12 No. 4, pp. 512-532.
16- Kakiolati, D.P., & Lee, S. (2016). Entrepreneurial orientation: Reviewing three papers and implications for further theoretical and methodological development.
17- Lee, L.T.S. (2012), “The pivotal roles of corporate environment responsibility,” Industrial Management and Data Systems, Vol. 112, No. 3, pp. 446-483.
18- Lee, S.Y. (2008), “Drivers for the participation of small and medium-sized suppliers in green supply chain initiatives,” Supply chain Management: An International Journal, Vol. 13, No. 3, pp. 185-198.
19- Lee, S.Y.(2015), “The effects of green supply chain management on the supplier’s performance through social capital accumulation,” Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 20, No. 1, pp. 42-55.
20- Letens, Bjorn, (2002), “Foreign Direct Investment and Human Rights An ambiguous Relationship" Forum For development Studies, Vol 29. Marketing, 58:1-21.
21- Martin, S.L., & Javalgi, R.(R.) G., Entrepreneurial orientation, marketing capabilities and performance: The Moderating role of Competitive Intensity on Latin America, Journal of Business Research (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.149
22- Rao, P. (2002), “Greening the supply chain: A new initiative in South East Asia,” International Journal of Operations and Production Management, Vol. 22, No. 6, pp. 632-655.
23- Song, D.T., & Pari, J.S. (1996). Entrepreneurial orientation, distinctive marketing competencies, and organizational performance. Journal of Applied Business Research, 10(3), 28–38.
Song, R.C. (1994). Collaboration and performance in foreign markets: The case of young high-technology manufacturing firms". Academy of Management Journal, 1, 45–60.
24- Tuominen, L. C. (1997). Marketing strategy determinants of export performance: A meta-analysis. Journal of Business Research, 55(1), 51–67.
25- Vachon, S. and Klassen, R.D. (2006), “Extending green practices across the supply chain,” International Journal of Operations and Production Management, Vol. 26, No. 7, pp. 795-821.
26- Viruvaredna, J.C. (2003). Does competitive environment moderate the market orientation performance relationship? Journal of Marketing, 58(1), 46–55.
27- Wong, C.Y., Wong, C.W.Y. and Boon-ITT, S. (2015), “Integrating environmental management into supply chains,” International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol. 45, No. 1/2, pp. 43-68.