شناسنامه علمی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

علمی و فنی
مطالعه رفتار پخت، خواص مکانیکی و حرارتی آمیزه لاستیک نیتریل/رزین فنولیک (صفحه3)
(سمیه محمدیان گزاز، محمد برغمدی)
خواص لاستیک های ضایعاتی در بتن (صفحه9)
(رضا عابدی، سلمان امام جمعه زاده)
بررسی مدل‌های پیش بینی کننده جریان سیال درون اکسترودر؛ بخش اول: مدل کاستر (صفحه27)
(محمد مهدی کامیابی)
لاستیک استایرن-بوتادین هیدروژن‌دار شده (صفحه39)
(گولیا نیک روان)
شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آن‌ها (صفحه45)
(مرتضی رشیدی مقدم، فرشید ذوالعلی، فرحناز حاج ابراهیمی)
 
مدیریت 

تأثیر مدیریت دانش بر کیفیت خدمات و مدیریت ارتباط با مشتری با توجه به نقش تعدیل‌کننده اقدامات راهبردی منابع انسانی (صفحه59)
(همایون یوسفی، انسیه ویژه، محمد سعیدنیا، ایمان کناری زاده)
تأثیر تعاملی عدم قطعیت و نیروهای نهادی بر تسهیم اطلاعات در کانال‌های بازاریابی (صفحه75)
(معصومه حسین زاده شهری، زهرا میرزایی چشمه، ایمان قاسمی همدانی)
تاثیر مشارکت مشتری در شبکه‌های اجتماعی شرکت بر پیوند مشتری با در نظر گرفتن متغیر میانجی خلق ارزش مشتری (صفحه95)
(لیلا آندرواژ، انسیه ویژه، محمد سعیدنیا)