دوره و شماره: دوره 24، شماره 98، شهریور 1399، صفحه 1-122 
خواص لاستیک‌های ضایعاتی در بتن

صفحه 9-26

رضا عابدی؛ سلمان امام جمعه زاده


شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آن‌ها

صفحه 45-58

مرتضی رشیدی؛ فرشید ذوالعلی؛ فرحناز حاج ابراهیمی


تأثیر تعاملی عدم قطعیت و نیروهای نهادی بر تسهیم اطلاعات در کانالهای بازاریابی

صفحه 75-94

معصومه حسین زاده شهری؛ زهرا میرزایی چشمه؛ ایمان قاسمی همدانی