تأثیر نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان لاستیک با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، پژوهشگر حوزه اقتصاد و کارآفرینی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی گرایش تولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 دکترای تخصصی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، پرند، ایران

چکیده

نرخ ارز به عنوان یکی از کانال های ارتباط اقتصاد ملی با محیط بین‌الملل از مهم ترین متغیرهای اقتصادی به جساب می‌آید. انحراف این متغیر از مقدار تعادلی آن تقریبا در اکثر کشورها مشاهده می شود. اما این موضوع به عنوان یک پدیده مزمن در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران بسیار مشهود است. از طرفی شناخت اندکی درباره رفتار مصرف‌کننده بخصوص رفتار انتخاب مصرف‌کننده در برابر خرید در کشورهای درحال توسعه وجود دارد. در نتیجه لزوم بهره‌گیری از هوشیاری کارافرینانه را در جهت موفقیت در این تقابل هر چه بیشتر آشکار می کند. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ شیوه گردآوری داده‌ها، کمی است. جامعه آماری این پژوهش شامل  80 نفر از مشتریان شرکت کیان تایر در استان قزوین می‌باشد. حجم نمونه آماری این تحقیق  66 نفر به‌دست‌آمده است. برای تجزیه‌وتحلیل از نرم افزار PLS و SPSS استفاده شد. براین اساس به منظور بررسی پایایی مدل اندازه‌گیری پژوهش، به بررسی ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، روایی همگرا و روایی واگرا  استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هوشیاری کارآفرینانه می تواند بر نرخ ارز اثرگذار باشد اما نرخ ارز بر هوشیاری کارآفرینانه نقشی ندارد و متغیر هوشیاری نقش میانجی را بین نرخ ارز و رفتار خرید ایجاد نمی کند.

کلیدواژه‌ها


[1] ابریشمی،حمید(1381). منابع نوسانات اقتصادی در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره60، ص1-57.
[2] احمدی،یاسر؛میرزاده،زهرا؛عظیم زاده،مرتضی(1395). تحلیل رفتار خرید مصرف کننده نسبت به برندهای خارجی پوشاک ورزشی، فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، سال7، شماره3، ص87-98
[3] آقایی،کیومرث؛جباری،امیر؛کریمی،محمد(۱۳۸۷). بررسی منابع نوسانات کلان اقتصادی ایران با تاکید بر نرخ واقعی ارز ، فصلنامه پژوهش‌های افتصادی، سال۸، شماره۲، ص۴۱-۶۱.
[4] ترابی،فاطمه؛رحیمی نیک،اعظم؛ودادی،احمد؛اسماعیل پور،حسن(1398). تبیین مدل رفتار خرید مصرف کننده در انتخاب محصولات لذت بخش با رویکرد آمیخته(مورد مطالععه: فروشگاه های زنجیره ای همواره تخفیف)، دو فصلنامه مطالعات مصرف کننده، دوره6، شماره1، ص81-103.
[5] توکلی،اکبر(1391). بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز در متغیرهای اقتصادی، روزنامه دنیای اقتصاد، ویژه نامه اصفهان، شماره2757.
[6] توکلی،اکبر؛سیاح،محسن(1389).تاثیر نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های اقتصادی کشور، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره4،
[7] حسینی،ابوالحسن؛شیرخدایی،میثم؛عباسی،احمد(1396). عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده با نقش میانجی ترجیح برند سبز، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره30، ص109-125.
[8] درینی،محمد؛ نامدار، احسان(1398). شناسایی ابعاد سرمایه نمادین و رابطه آن با رفتار خرید مصرف کننده در فروشگاه های لوازم ورزشی، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال8، شماره3، ص35-25.
[9] رحیمی،رامین؛خداویسی،حسن(۱۳۹۸). جهانی شدن و درجه عبور نرخ ارز به قیمت‌های مصرف‌کننده، تحقیقات اقتصادی، دوره۵۴، شماره۳، ص۵۷۸-۵۵۱.
[10] صفا، لیلا؛ علم بیگی، امیر و غلامی، حسام الدین. (1395). «اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس سنجش هوشیاری کارآفرینانه در میان دانش آموختگان شرکت های تجاری کشاورزی استان کرمان». فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی.(1)9، 68-57.
[11] طالبی، محمدرضا؛ الوانی، مهدی؛ محمودزاده، مجتبی و عطایی، محمد (۱۳۹۷).« شناسایی ابعاد هوشیاری کارآفرینانه برمینای رویکرد پردازش اطلاعات انسانی». فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی ، (2)11، ۲۴۰-۲۲۱.
[12] عسگری،منچهر؛توفیقی،حمید(1387) بررسی عوامل موثر بر نامیزانی نرخ ارز و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران، پژوهشنامه اقتصادی، دوره9، شماره2، ص223-246.
[13] غلامی،احمد؛عباسی‌نژاد،حسین(۱۳۹۷). اهمیت اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده بر بخش بانکی ایران در تبیین نوسانات اقتصادی، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال۷، شماره۲۵، ص۸۵-۱۱۰.
[14] کهنسال،محمدرضا؛محمودی،مهدی(۱۳۹۹). بررسی نوسانات نرخ ارز بر صادرات و ارزش‌ افزوده صنایع غذایی ایران، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال۲۷، شماره۱۰۱
[15] محمدزاده،نازی؛حسن‌نژاد،کیژان؛سرخیل،شبنم(1395). چگونگی اثرگذاری کانال توسعه مالی بر نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی، فصلنامه اقتصاد مالی، سال10، شماره37، ص93-109.
[16] مرادپور،سعید؛تهرانی،رضا؛ میرلوحی،سیدمجتبی؛ عباسیان،عزت‌اله(1398) چرخه اقتصادی و نوسانات متقارن بازده بازار سهام:مطالعه اقتصادهای نوظهور، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، سال8، شماره29، 189-205.
[17] مزینتی،امیرحسین؛قربانی،سعید(۱۳۹۸). بررسی روند و ماهیت انحراف نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران، تحقیقات اقتصادی، دورخ۵۴، شماره۱، ص۱۷۳-۲۰۷.
[18] مهرآرا،محسن؛توکلیان،حسن؛رحمانی،عطااله(1395). نقش نوسانات اقتصادی بر تسهیلات اعطایی بانک ها از کانال سرمایه اضافی بانک، فصلنامه اقتصاد مالی، سال10، شماره37، ص1-15.
[19] ناجی،علی‌اکبر؛ فلاحی،محمدعلی؛ذبیحی،مریم(۱۳۸۹)بررسی تاثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران، مجله دانش و توسعه، سال۱۸، شماره۳۱، ص۱۶۰-۱۶۸.
[20] الهی،مجید؛یعقوبی،رویا(1390).معرفی ابزارهای بازاریابی سبز و تاثیر آن‌ها بر رفتار خرید مصرف کننده، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، سال21، شماره65، ص167-186.
[21] Bahreinizadeh, M and Hosseini, M. (2018), Predictions and aftermath of impulse buying behaviour: Determining Priorities and Presenting the Model Using the Delphi and Dimetall Combined Method, Journal of Business Strategies, 25 (11), 1-19, (In persian)
[22] Baron, R. A. (2004). The cognitive perspective: a valuable tool for answering entrepreneurship's basic “why” questions. Journal of business venturing, 19(2), 221-239.
[23] Helfat, C. E., & Peteraf, M. A. (2015). Managerial cognitive capabilities and the microfoundations of dynamic capabilities. Strategic Management Journal , 36 (6), 831-850.
[24] Jacoby.J ,. Johar.GV. & Morrin. M. (1998). Consumer Behavior: A Quadrennial. Journal of Annual Review of Psychology, 49, 319344.
[25] Khalighi, L. and M. S.Fadaei (2017). A Study on the Effects of Exchange Rate and Foreign Policies on Iranians Dates Export, Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 16(2).
[26] Kheiri, B and Fathali, M. (2015). Investigating the affecting factors on the purchase intention of luxury products. Journal of Marketing Management, 26, 1-24. (in Persian)
[27] Kirzner, I. M. (2009). The alert and creative entrepreneur: A clarification. Small Business Economics, 32(2), 145-152
[28] Lee, K., Kim, Y., & Koh, D. (2016). Organizational learning, top management team’s entrepreneurial alertness, and corporate entrepreneurship in high-tech firms. Asian Journal of Technology Innovation, 24(3), 338-360
[29] Lumpkin, G. T., & Lichtenstein, B. B. (2005). The role of organizational learning in the opportunity–recognition process. Entrepreneurship theory and practice, 29(4), 451-472.
[30] Neneh, B. N. (2019). From entrepreneurial alertness to entrepreneurial behavior: The role of trait competitiveness and proactive personality. Personality and Individual Differences, 138, 273-279
[31] Sekkat, K. (2016). Exchange Rate Misalignment and Export Diversification in Developing Countries, The Quarterly Review of Economics and Finance, 59
[32] Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of management review, 25(1), 217-226.
[33] Sheldon.T.L(2017). Asymmetric effects of the business cycle on carbon dioxide emissions. Energy Economics, 61, 289-297. doi:https://doi.org/10.1016/j.eneco.2016.11.025
[34] Shepherd, D. A., Patzelt, H., & Haynie, J. M. (2010). Entrepreneurial spirals: Deviation–amplifying loops of an entrepreneurial mindset and organizational culture. Entrepreneurship theory and practice, 34(1), 59-82.
[35] Sohrabi, S. and Aghighi, M.(2018), The Effects of Cognitive and Emotional Assessment of Consumers on Diversification of Purchasing in Chain Stores, Journal of Afagh Humanities, 14, 29-46, (In Persian)
[36] Solomon, M., Gary, B.,& Sqren, A. (1999). Consumer Behavior. Prentice Hall. Fourth Edition, England, 22
[37] Tang, J., Kacmar, K. M. M., & Busenitz, L. (2012). Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing, 27(1), 77-94.
[38] Turkyilmaz, C. Erdem, S. Uslu, A. (2015). The Effects of Personality Traits and Website Quality on Online Impulse Buying. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 98-105
[39] Yépez, C. A. (2017). Financial intermediation, consumption dynamics, and business cycles.