شناسنامه علمی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

علمی و فنی
 
نانوکامپوزیت‌های آلیاژ NBR/PVC: ساخت، خواص فیزیکی- مکانیکی و رئولوژیکی (صفحه3)
(محمد برغمدی، میرحمیدرضا قریشی، محمد کرابی، سمیه محمدیان گزاز)
 
مروری بر شیوه ی عملکرد و پارامتر‌های طراحی حسگرهای کرنشی انعطاف‌پذیر لاستیکی (صفحه11)
(شیما جلالی، مهدی رزاقی کاشانی)
 
تأثیر سامانه‌های پخت گوگردی بر ولکانش، ساختار شبکه، پراکنش نانورس و خواص کاربردی نانوکامپوزیت های لاستیکی مبتنی بر لاستیک بوتادین/ لاستیک طبیعی/نانورس (صفحه29)
(اعظم جلالی آرانی، احمد زارعی)
 
به‌کارگیری تکنیک پویایی سیستم به منظور مدل‌سازی عملکرد زنجیره‌تأمین (صفحه39)
(مرتضی عطیفه)
 
راهکاری به منظور تشخیص وجود حباب در لاستیک خودرو در تصاویر رادیو گرافی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر (صفحه 63)
(یوسف صداقت، ناصر پرهیزگار، احمد کشاورز)
 
دانش بنیان
 
بررسی رابطه بین سایبرنتیک و ممیزی دانش در سازمان (صفحه73)
(علی فروزش‌مهر)
 
مدیریت
 
بررسی رابطه رهبری تحول‌گرا، مشارکت در پروژه، میل به ترک پروژه و ادراک کارمند از تعهدات ایمنی کارفرما (صفحه81)
(محمدرضا فتحی، مهدی نصراللهی، رضا کشکولی)
 
شناسایی و رتبه بندی عوامل مدیریت منابع انسانی موثر در مدیریت کیفیت جامع با استفاده از فنون DEMATEL و COPRAS (مطالعه موردی: شرکت لاستیک پارس) (صفحه95)
(محمدرضا فتحی، محمد حسن ملکی، رضا روحانیان)