تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه پژوهش مدیریت کیفیت دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را 460 نفر از مدیران شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی جی اصفهان تشکیل می دادند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش تصادفی ساده، 210 نفر تعیین گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مدیریت کیفیت جامع جایارام(2010)، گرایش به کارآفرینی هیوگز و مورگان(2007) و عملکرد شرکت ساهو و یاداو(2017) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با بهره گیری از روایی محتوایی و روایی سازه تأیید شد و پایایی آن ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 819/0، 822/0 و 886/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار پیشرفته MPLUS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی تأثیر مستقیم و معناداری بر عملکرد شرکت ها دارند. با توجه به نتایج بدست آمده، مدیریت کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی می توانند در جهت بهبود عملکرد در شرکت های کوچک و متوسط موثر واقع شوند.

کلیدواژه‌ها


مراجع
1. Singh, R.K. (2011). Analyzing the interaction of factors for success of total quality management in SMEs. Asian Journal on Quality, 12(1),   6-19.
2 . Ribeiro, F. L. & Fernandes, M. T. (2010). Exploring agile methods in construction small and  medium enterprises: a case study. Journal of Enterprise Information Management, 23(2), 161-180.
3. Bajaj, SH., Garg, R. & Sethi, M. (2018). Total quality management: A critical literature review using Pareto analysis. The Journal of Productivity and Performance Management, 67(1), 128-154.
4. Altinay, L. & Wang, C. The influence of an entrepreneur's socio cultural characteristics on the entrepreneurial orientation of small firms. Journal of Small Business and Enterprise Development, 18(4), 673-694.
5. Fayolle, A., Basso, O. & Bouchard, V. (2010). Three levels of culture and firms Entrepreneurial orientation: A research agenda. Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal, 22(7-8), 707-730.
6 . Fernandez, E., Antelo, S., Lopez, V., Rey, M. & Jardon, C.M. (2018). Firm and industry effects on small, medium-sized and large firm performance. Business Research Quarterly, 21(4), 1-11.
7 . Sahoo, S. & Yadav, S. (2017). Entrepreneurial orientation of SMEs, total quality management and firm performance. Journal of Manufacturing Technology, 28(7), 892-912.
8 . Rasheed, M.A., Shahzad, KH., Conroy, CH., Nadeem, S. & Siddique, M.U. (2017). Exploring the role of employeer voice between high-performance work system and organizational innovation in small and medium enterprises. Journal of Small Business and Enterprise Development, 24(4), 670-688.
9. Soto-Acosta, P., Popa, S. & Palacios-Marques, D. (2016). E-Business, organizational innovation and firm performance in manufacturing SMEs: an empirical study in spain. Technological and Economic development of economy, 22(6), 885-904.
10. Makanyeza, CH. & Dzvuke, G. (2015). The influence of innovation on the performance of small and medium enterprises in zimbabwa. Journal of African Business, 16(1-2), 198-214.
11. Assarlind, M. & Gremyr, I. (2014). Critical factors for quality management initivates in small- and medium- sized enterprises. Total Quality Management & Business Excellence, 25(4), 397-411.
12. نکوئی زاده، م. و گل محمدی، ع. (1395). رابطه قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت های بیمه شهر ایلام با توجه به نقش میانجی کیفیت خدمات. مدیریت استاندارد و کیفیت. سال6، شماره2، 82-70.
13. Lu, CH. & Yang, CH. (2010). Logistics service capabilities and firm performance of international distribution center operators. The Service Industrial Journal, 30(2), 281-298.
14. مهدی زاده، م. و طالقانی، م. (1394). قابلیت محوری، راهبرد رقابتی و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط ساختمانی. فرآیند مدیریت و توسعه، دوره28، شماره4، 138-109.
15. مروتی شریف آبادی، ع. زنجیرچی، س. م. و اسدیان اردکانی، ف. (1393). مدیریت کیفیت و بهره وری. چاپ کنکاش، انتشارات دانشگاه یزد.
16. شاهین، آ. (1395). مدیریت کیفیت فراگیر. چاپ نگار، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
17.  Jayaram, J., Ahire, S.L. & Dreyfus, P. (2010). Contingency relationships of firm size, TQM duration, unionization and industry context on TQM implementation – a focus on total effects. Journal of Operations Management, 28(4),  345-356.
18.  Shirkova, G., Bogatyreva, K., Beliaeva, T, & Puffer, S. (2016). Entrepreneurial orientation and firm performance in different environmental settings: Contingency and configurational approaches. Journal of Small Business and Enterprise Development, 23(3), 703-727.
19. اتقی زاده، ر. و فکرت، م. (1395). تأثیر گرایش به کارآفرینی و عملکرد مالی بنگاه های کوچک و متوسط استان آذربایجان غربی. فصلنامه مجلس و راهبرد، سال23، شماره88، 252-231.
20. زارعی، ع. و شعبانی، ع. (1395). تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کار منتج از ظرفیت جذب و آشفتگی بازار. دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی، سال8، شماره15، 131-109.
21. Chen, H.L. & Hsu, CH. (2013). Entrepreneurial orientation and firm performance in non-profit service organizations: contingent effect of market orientation. The Service Industries Journal, 33(5), 445-466.
22. Hughes, M. & Morgan, R.E. (2007). Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth. Industrial Marketing Management, 36(5),  651-661.
23. عسگری، م.ر. و دادرس، ع.ر. (1397). اثر کارکردهای مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری. مدیریت استاندارد و کیفیت، سال8، شماره2، 37-30.
24. Lee, T. & Chu, W. (2017). The relationship between entrepreneurial orientation and firm performance: Influence of family governance. Journal of Family Business Strategy, 8(4), 213-223.
25.  Au, E., Qin, X. & Zhang, Z. (2017). Beyond personal control: When and how executives beliefs in negotiable fate foster entrepreneurial orientation and firm performance. Organizational Behavior and Human Decision, Vol.143, 69-84.
26.  Vendenberg, R. J. (2006). Software Review: Mplus 3.0. Organizational Research Methods, 9(3), 408-412.
27. جعفری نیا، س.، نورعلی، م.ر. و رزم آور، ت. (1398). بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی و قابلیت های پویا بر عملکرد شرکت با نقش میانجی گری دوسوتوانی. مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی، سال2، شماره3، 142-119.
28. حسینی مقدم، م. ر. و حجازی، ر. (1393). تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد بانک ها با متغیر میانجی بازارگرایی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره7، شماره2، 229-211.
29. دیانتی دیلمی، ز. و پورچنگیز، م. (1393). بررسی تأثیر بکارگیری مدل مدیریت کیفیت جامع بر روند     عملکرد مالی شرکت. پژوهش های مدیریت در ایران، دوره18، شماره3، 131-113.
30. کریمی، آ. و رحمانی، س. (1394). تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارها با میانجی گری فرآیند خلق دانش. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره5، شماره3، 171-143.
31. مبارکی، م.ح.، زالی، م.ر.، عبدالوهاب، س. و مقیمی اسفندیاری، ح. (1391). اثر گرایش کارآفرینانه بر اساس مدل لامپکین و دس بر عملکرد شرکت های بیمه خصوصی در ایران. پژوهشنامه بیمه، سال27، شماره3، 95-71.
32. نصراللهی، م.، فتحی، م.ر. و نظری، ح. (1396). بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد مالی شرکت های صنعتی البرز استان قزوین: نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی و نوآوری. بررسی های بازرگانی، دوره14، شماره81، 62-43.
33. Al-Dhaafri, H.S. & Al-Swidi, A. (2016). The impact of total quality management and entrepreneurial orientation on organizational performance. International Journal of Quality & Reliability Management, 33(5), 597-614.
34.  Muthe´n, L. K., & Muthe´n, B. O. (1998–2017). Mplus user’s guide (8th ed.). Los Angeles, CA: Author.
35.  Rezaei, J. & Ortt, R. (2018). Entrepreneurial orientation and firm performance: the mediating role of functional performances. Management Research Review, 41(7), 878-900.
36. Sadikoglu, E. & Zehir, C. (2010). Investigating the effects of innovation and employee  performance on the relationship between total quality management practices and firm performance. International Journal of Production Economics, 127(1), 13-26.
37. Thai, V. & Jie, F. (2018). "The impact of total quality management and supply chain integration on firm performance of container shipping companies in Singapore". Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 30(3), 605-626.