دوره و شماره: دوره 25، شماره 101، خرداد 1400، صفحه 1-128 
فرآیند غلطک کاری: آشنایی و مدلسازی

صفحه 3-15

عطا الله کامیابی؛ محمدمهدی کامیابی