لیگنین پرکننده ای تقویت کننده در آمیزه های لاستیکی

نوع مقاله : مقاله ترجمه

نویسنده

مدرس دانشگاه بیرجند

چکیده

چکیده :
لیگنین پرکننده‌ای است که خصوصیات تقویت کنندگی آن به همراه خواصی چون فراوانی، تجدید‌پذیری سالانه، بازده بیولوژیکی بالا، سازگاری‌اکولوژیکی و وزن کم آن باعث شده که مورد توجه بسیاری از محققین قرار گیرد و به عنوان جایگزینی برای دوده مطرح شود. در این نوشتار سعی شده بطور خلاصه لیگنین مورد بررسی قرار گیرد . در این راستا به ساختار شیمیائی لیگنین و انواع ساختار‌های آن توجه شده است. از دیدگاه کاربردی و فرایندی مشخص شده که این پلیمر بخاطر داشتن گروه های عاملی قطبی فراوان تمایل کمی برای پخش در بستر لاستیک دارد بدین دلیل در زمان آمیزه‌کاری بصورت کلوخه‌ای در آمده و خصوصیت تقویت‌کنندگی آن ظاهر نخواهد شد برای رفع این مشکل و همچنین بهبود خواص کامپوزیت‌های تقویت شده با این پرکننده کا‌رهایی انجام گرفته است از جمله این کارها اصلاح فرایند اختلاط، افزایش جاذبه آن با بستر لاستیک و تشکیل ساختارهای نانوئی و هیبریدی است. در اینجا بخشی از این فعالیت‌ها به همراه اثرات این ماده بر خواص پختی، مکانیکی و حرارتی آن بطور خلاصه آمده‌است

کلیدواژه‌ها


مراجع
1. Medalia A, Kraus G., "Reinforcement of elastomers by particulate fillers," in Science and technology of rubber: Elsevier,  pp. 387-418.1994
2.     Mohamad Aini N, Othman N, Hussin M, Sahakaro K, Hayeemasae N, "Lignin as Alternative Reinforcing Filler in the Rubber Industry: A Review," Front. Mater.vol. 6,pp1,2020
3.    Attharangsan S, Ismail H, Bakar MA, Ismail J., "Carbon black (CB)/rice husk powder (RHP) hybrid filler-filled natural rubber composites: effect of CB/RHP ratio on property of the composites," Polymer-Plastics Technology and Engineering, 517, pp. 655-662, 2012.
4. Frigerio P, Zoia L, Orlandi M, Hanel T, Castellani L., "Application of sulphur-free lignins as a filler for elastomers:effect of hexamethylenetetramine treatment," BioResources, vol. 9, no. 1, pp. 1387-1400, 2014.
5. Singha A, Thakur VK, Mehta I, Shama A, Khanna A, Rana R, et al. "Surface-modified Hibiscus sabdariffa fibers: Physicochemical, thermal, and morphological properties evaluation," International Journal of Polymer Analysis and ChA. Siaracterization, vol. 14, no. 8, pp. 695-711, 2009.
6. Thakur VK, Thakur MK, Raghavan P, Kessler MR. "Progress in green polymer composites from lignin for multifunctional applications: a review," ACS Sustainable Chemistry & Engineering, vol. 2, no. 5, pp. 1072-1092, 2014.
7. Barana D, Ali SD, Salanti A, Orlandi M, Castellani L, Hanel T, et al., "Influence of lignin features on thermal stability and mechanical properties of natural rubber compounds," ACS Sustainable Chemistry & Engineering, vol. 4, no. 10, pp. 5258-5267,  , 2016
8. Jiang C, He H, Yao X, Yu P, Zhou L, Jia D., "In situ dispersion and compatibilization of lignin/epoxidized natural rubber composites: reactivity, morphology and property," Journal of Applied Polymer Science, vol. 132, no. 23, 2015.
9. Yu P, He H, Jiang C, Wang D, Jia Y, Zhou L, et al., "Reinforcing styrene butadiene rubber with lignin-novolac epoxy resin networks," Express Polymer Letters, vol. 9, no. 1, 2015.
10. Jiang C, He H, Jiang H, Ma L, Jia D, "Nano-lignin filled natural rubber composites: Preparation and characterization," Express Polymer Letters, vol. 7, no. 5, 2013.
11. Košíková B, Gregorová A., "Sulfur‐free lignin as reinforcing component of styrene–butadiene rubber," Journal of applied polymer science, vol. 97, no. 3, pp. 924-929, 2005.
12. Bahl K, Jana SC, "Surface modification of lignosulfonates for reinforcement of styrene–butadiene rubber compounds," Journal of Applied Polymer Science, vol. 131, no. 7, 2014.
13. Wang H, Liu W, Huang J, Yang D, Qiu X., "Bioinspired engineering towards tailoring advanced lignin/rubber elastomers," Polymers, vol. 10, no. 9, p. 1033, 2018.
14. Zhang HJ, Sun TL, Zhang AK, Ikura Y, Nakajima T, Nonoyama T, et al., "Tough physical double‐network hydrogels based on amphiphilic triblock copolymers," Advanced Materials, vol. 28, no. 24, pp. 4884-4890, 2016.
15. Pillai KV, Renneckar S., "Cation− π interactions as a mechanism in technical lignin adsorption to cationic surfaces," Biomacromolecules, vol. 10, no. 4, pp. 798-804, 2009.
16. Shukla M, Nigam V, Singh H, Setua D, Mathur G., "Lignin reinforced rubber composites," 1998.
17. Bahl K, Miyoshi T, Jana SC., "Hybrid fillers of lignin and carbon black for lowering of viscoelastic loss in rubber compounds," Polymer, vol. 55, no. 16, pp. 3825-3835, 2014.
18. Kakroodi A, Sain M., "Lignin-reinforced rubber composites," Lignin polymer composites. Elsevier, Toronto, 2016.
19. Xing W, Yuan H, Yang H, Song L, Hu Y., "Functionalized lignin for halogen-free flame retardant rigid polyurethane foam: preparation, thermal stability, fire performance and mechanical properties," Journal of Polymer Research, vol. 20, no. 9, p. 234, 2013.