شبیه سازی توزیع دمایی ناشی از اتلاف انرژی در تایر رادیال باری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

اداره تحقیقات و توسعه گروه صنعتی بارز

چکیده

رابر یکی از مهمترین اجزای تایر می‌باشد که قسمت عمده تایر شامل رابر می‌باشد. در طی عملکرد تایر به علت خاصیت هیسترسیز رابر و در اثر تغییر شکل، در تایر تولید گرما می‌شود. دما در اجزای تایر بستگی به عوامل مختلفی همچون هندسه تایر، فشار داخلی، مقدار بارگذاری بر روی تایر، سرعت وسیله نقلیه، نوع سطح جاده و دما و شرایط محیطی می-باشد. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از تئوری تولید گرما در داخل تایر و تکیه بر المان محدود و محاسبه میدان تنش و کرنش نقاط مختلف تایر، میدان دمایی اجزای داخل تایر رادیال باری در حالت شرایط پایدار پیش بینی شود. در این پیش بینی المان محدود از نرم افزار ABAQUS استفاده شده است. در نهایت نشان داده شده است که این نتایج پیش بینی با استفاده از نرم افزار ABAQUS با نتایج آزمایشگاهی که در میدان تست گروه صنعتی بارز انجام شده است، در تطبیق خوبی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


مراجع
1.    Nyaaba, W., Frimpong, S., Somua-Gyimah, G., & Galecki, G. (2016). FEA Prediction of Off-Road Tire Temperature Distribution.
2.    Ghoreishy, M.H.R. (2008). State of the Art Review of the Finite Element Modelling of Rolling Tyres, January Iranian Polymer Journal 17:571-597.
3.    Cho, J., Lee, H., Jeong, W., Jeong, K., and Kim, K., “Numerical Estimation of Rolling Resistance and Temperature Distribution of 3-D Periodic Patterned Tire,” International Journal of Solids and Structures 50(1):86-96, 2013.
4.    Nandi, B., Dalrymple, T., Yao, J., and Lapczyk, I. (eds.), “Importance of Capturing Non-Linear Viscoelastic Material Behavior in Tire Rolling Simulations,” in Te Meeting of the Tire Society, USA, September 8-10, 2014.
5.    Ebbott, T.G., Hohman, R.L., Jeusette, J.P., Kerchman, V. (1999). Tire Temperatureand Rolling Resistance Prediction with Finite Element Analysis. Tire Sci Technol 27: 2-21.
6.    Wong, J.Y. (2001). Theory of Ground Vehicles, 3rd Ed., Wiley.
Lin, Y.J., Hwang, S.J. (2004). Temperature Prediction of Rolling Tires by Computer Simulation. Math Comput Simulat  67: 235-249.
7.    مرتضی رشیدی مقدم ،آرش عبدالهی، تحلیل مقاومت غلتشی تایر با استفاده از نرم افزار ABAQUS، کنفرانس بین المللی تایر و صنایع وابسته، 1397، تهران، هتل المپیک