تأثیر تعاملی عدم قطعیت و نیروهای نهادی بر تسهیم اطلاعات در کانالهای بازاریابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل مؤسسه غیر انتفاعی ارشاد دماوند

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی، و از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل کارکنان فروشگاه‌های تلفن همراه در سطح شهر تهران هستند. نمونۀ آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و برای تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران برای جامعۀ نامحدود استفاده شد. بنابراین حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران تعداد نمونه، 384 نفر محاسبه شد.
برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد؛ به منظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شد که بر اساس تأیید اساتید و متخصصین این حوزه و همچنین پژوهشهای پیشین مورد تأیید قرار گرفته است. در مورد روایی سازه نیز از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. برای روایی همگرا از معیار AVE (میانگین واریانس استخراج شده) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد عدم قطعیت بازار و تعهد قراردادی بر تسهیم اطلاعات میان فروشندگان و تأمین کنندگان اثر مثبت داشته ضمن اینکه تسهیم اطلاعات نیز بر عملکرد عملیاتی تأمین کننده اثر مثبت دارد. حفاظت نظارتی رابطة عدم قطعیت بازار و تسهیم اطلاعات و همچنین رابطه تعهد قراردادی و تسهیم اطلاعات را تعدیل نکرده اما حفاظت هنجاری و حفاظت شناختی رابطه تعهد قراردادی و تسهیم اطلاعات را تعدیل و رابطةعدم قطعیت بازار و تسهیم اطلاعات را تعدیل نمی کند.

کلیدواژه‌ها