بررسی رابطه بین سیبرنتیک و ممیزی دانش در سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران

چکیده

چکیده:
امروزه سازمان ها دریافته اند که هیچ سرمایه ای به اندازه دانش نمی تواند آن ها رادر دنیای رقابتی مطلوب قرار دهد. لذا بیش از هر عامل دیگری کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانش و مهم ترین سرمایه های سازمان مورد توجه قرار گرفته اند و ممیزی دانش به عنوان ابزاری که می تواند دانش موجود را گردآوری و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد، اهمیت یافته است. اما مهم تاثیرگذاری و تاثیرپذیری ابعاد دیگر با ممیزی دانش می باشد. این مقاله تاثیر و رابطه متقابل سیبرنتیک که شامل شش بعد اصلی تنوع و محدودیت، آنتروپی و اطلاعات، ضرورت تنوع و قاعده تصمیم، هدف گذاری و کنترل، بازخور و تمایزات و روابط است، با ممیزی دانش که شامل چهار فرآیند اصلی ایجاد دانش، تبدیل و انتقال دانش، حفظ و نگهداری دانش و به کارگیری دانش می باشد را مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس تحلیل های انجام شده، بعد تنوع و محدودیت و فرآیند تبدیل و انتقال دانش به دلیل داشتن شاخص های ضعیف حذف شدند. به علاوه یافته های پژوهش حاکی از تایید مدل مفهومی با داده های جمع آوری شده و رابطه متقابل و معنادار سیبرنتیک و فرآیند ممیزی دانش می باشد.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  • بیر, ا. (1384). «سایبرنتیک چیست؟». جمالی مهمونی, ح و اسدی, س. تدبیر. ش 155. 49-55.
  • دوران, ب. (1382). «هویت ملی و تعامل در فضای سایبرنتیک» . نامه پژوهش فرنگی. ش6. 53-108.
  • فیسک, ج. (1386). درآمدی بر مطالعات ارتباطی. غبرایی, م. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها.
  • کمالی زارع, ع. (1375). «سایکو سایبرنتیک, نگرشی سیستمی به عملکرد مغز و اعصاب» . حسابدار. ش 114. 43-47.

   

   

  Mindell,David A. 2000. Cybernetics Knowledge domains in engineering systems    

  cybernetics and autopoliesis theory as a study of complex organizations. a systemic approach.

  1. Velentzas,John- Broni,Georgia. 2011.international conference on applied economics-ICOAE.