بررسی ساختار تایر بر روی هندلینگ تایر و بهینه سازی آن

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

-مرتضی رشیدی مقدم، دکتری تخصصی مهندسی مکانیک، کرمان، کیلومتر 52 جاده جوپار، گروه صنعتی بارز،تهران، ایران

چکیده

چکیده
یک تایر در حال دوران تحت تاثیر نیروها و گشتاورهای متعددی حاصل از سطح تماس قرار میگیرد. از طرفی ساختار 
تایر بسیار پیچیده میباشد و تایر از اجزای مختلفی تشکیل شده است. هر کدام از این اجزا میتواند بر روی نیروها 
و گشتاورهای وارده بر تایر تاثیر گذار باشد. این نیروها و گشتاورها نیز بر روی هندلینگ خودرو بسیار تاثیر گذار 
میباشد. در این مقاله در بررسی ساختار تایر، اجزای مربوط به طول اپکس، عرض بلت، زاویه بلت و ساختار کپالی را 
در یک تایر سواری در نظر گرفته شده است. طراحی آزمایش مربوطه به متغییرهای طول اپکس، عرض بلت، زاویه بلت 
و نوع ساختار کپالی بر اساس روش تاگوچی انجام شده است. بر اساس روش طراحی آزمایش، 9 تایر مختلف ساخته 
شده است و بر اساس نتایج سفتی گردشی تایر حاصل از انجام آزمایش، تاثیر متغیرهای ذکر شده بر روی سفتی 
پیچشی تایر مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


[1]Pacejka, H.B. and I.J.M. Besselink, Magic formula tyre model with transient properties. Proc. 2nd International 
Colloquium on Tyre Models for Vehicle Dynamics Analysis. Berlin. Suppl. Vehicle System
Dynamics, Vol. 27, pp 234–249,1997.
[2]E. Esmailzadeh, G.R. Vossoughi & A. Goodarzi, Dynamic Modeling and Analysis of a Four Motorized Wheels 
Electric Vehicle, Veh. Sys. Dyn., Vol. 35, No. 3, pp. 163-194,2001.
[3]Gonçalves, J. P. C., & Ambrósio, J. A. C. (2005). Road Vehicle Modeling Requirements for Optimization of Ride 
and Handling. Multibody System Dynamics 2005 13:1, 13(1), 3–23. https://doi.org/10.1007/S11044-005-2528-5.
[4]Kadkhodayan, M., Erfani-Moghadam, A., "Optimization of load paths in X- and Y-shaped hydroforming ", 
Material Forming , Vol. 6, 75–91, 2013