تاثیر شتاب دهنده ها بر رئومتری پخت و خواص فیزیکی-مکانیکی لاستیک کلروپرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

2 کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی-گرایش پلیمر، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

در این پژوهش تاثیر شتابدهندههای مختلف بر رفتار پخت و خواص فیزیکی-مکانیکی الستیک کلروپرن )CR )بررسی گردید. 
پخت الستیک CR با استفاده از سامانه پخت اکسید فلزی شامل اکسید روی و اکسید منیزیم انجام شد. از شتابدهندههای 
n-سیکلو هگزیل-2-بنزوتیازیل سولفونامید )CBS ، )2-2-دیبنزوتیازیل دیسولفید )MBTS ،)تترا متیل دی سولفید 
تیورام )TMTD )و گوگرد در کنار اتیلن تیورا )ETU )استفاده شد. دما و زمان پخت آمیزهها به ترتیب برابر با 150C و 30
دقیقه و برای همه نمونهها یکسان بود. از دوده N550 به عنوان پرکننده استفاده گردید. نتایج رئومتری نشان داد که گشتاور 
و زمان ایمنی پخت با افزدون گوگرد و CBS همراه با ETU نسبت به سیستم حاوی ETU تنها، افزایش پیدا نمود. آمیزه های 
حاوی TMTD و ETU بیشترین استحکام کششی، استحکام پارگی و مدول را دارا بود. اضافه کردن گوگرد به همراه ETU
می تواند موجب بهبود خواصی مانند سختی، ازدیاد طول و استحکام کششی در نمونه های ولکانیده CR گردد.

کلیدواژه‌ها


[1]F. E. Glenn, “Chloroprene Polymers,” In Encyclopedia of Polymer Science and Technology, John Wiley & Sons, 
(2005).
[2]K. Berry Et Al., “Mechanism For Cross-Linking Polychloroprene With Ethylene Thiourea and Zinc Oxide,” 
Rubber Chem. Technol., Vol. 88, No. 1, Pp. 80–97, (2015).
[3] C. A. Stewart And J. Consultant, “Chloroprene,” No. 1, John Wiley & Sons, (1932) Pp. 1–9.
[4] P. R. Johnson, “Polychloroprene Rubber,” Rubber Chem. Technol., Vol. 49, No. 3, Pp. 650–702, (1976).
[5] D. C. Blackley, Synthetic Rubbers: Their Chemistry and Technology. London: Springer Science & Business 
Media,(1983).
[6] M. Morton, Rubber Technology. Ohio: Springer Science & Business Media, (1999.)
[7] Y. Chokanandsombat And C. Sirisinha, “Mgo And Zno as Reinforcing Fillers in Cured Polychloroprene Rubber,” 
J. Appl. Polym. Sci., Vol. 128, No. 4, Pp. 2533–2540, (2013).
[8] K. I. Berry, “The Quest For a Safer Accelerator for Polychloroprene Rubber,” Aston University, (2014.)
[9] R. Todeschini Et Al., “Qspr Study of Rheological And Mechanical Properties of Chloroprene Rubber Accelerators,” 
Rubber Chem. Technol., Vol. 87, No. 2, Pp. 219–238, (2014).
[10] P. Sae-Oui, C. Sirisinha, U. Thepsuwan, And K. Hatthapanit, “Dependence of Mechanical and Aging Properties 
of Chloroprene Rubber on Silica and Ethylene Thiourea Loadings,” Eur. Polym. J., Vol. 43, No. 1, Pp. 185–193, 
(2007).
[11] P. Kovacic, “Bisalkylation Theory of Neoprene Vulcanization,” Ind. Eng. Chem., Vol. 47, No. 5, Pp. (1090–
1094, 1955).
[12] A. Das, N. Naskar, And D. K. Basu, “Thiophosphoryl Disulfides as Crosslinking Agents For Chloroprene 
Rubber,” J. Appl. Polym. Sci., Vol. 91, No. 3, Pp. (1913–1919, 2004).
[13] H. Ismail, Z. Ahmad, And Z. A. Mohd Ishak, “Effects of Cetyltrimethylammonium Maleate on Curing 
Characteristics and Mechanical Properties of Polychloroprene Rubber,” Polym. Test., Vol. 22, No. 2, Pp. 179–183, 
(2003).
[14] M. S. Nafeesa And A. R. Azura, “The Influence of Different Types of Rubber on Curing Behaviour and Dynamic 
Properties of Rubber Compound,” In Journal of Physics: Conference Series, (2018), Vol. 1082, No. 1, P. 012010.