روشهای نوین تمیز کردن قالب تایر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی پلیمر، دانشگاه تهران-کارشناس پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات صنایع الستیک، تهران ، ایران

2 دانشآموخته ارشد مهندسی پلیمر، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، کارشناس پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات صنایع الستیک، تهران ، ایران

3 -دانشآموخته ارشد مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، کارشناس پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات صنایع الستیک، تهران، ایران

4 دانش آموخته ارشد مهندسی مواد و متالوژی، دانشگاه علم و صنعت، مدیر پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات صنایع الستیک،تهران، ایران

چکیده

ک تایر مدرن تا 300 عنصر شیمیایی مختلف، از جمله آلی و معدنی، طبیعی و مصنوعی را ترکیب می کند. در حین تولید، 
فرایندهای مختلفی مانند مخلوط کردن، غلطک کاری و اکستروژن وجود دارد. سپس، قالبگیری و ولکانیزاسیون در داخل قالب 
های مخصوص، شکل نهایی الستیک را به همراه می آورد. از آنجایی که کیفیت سطح قالب ها به شدت بر کیفیت تایر تأثیر می 
گذارد، تمیز کردن قالب یک جنبه اساسی در کل تولید تایر است و روش های تمیز کردن در حال توسعه مداوم است. این تحقیق 
یک ارزیابی جهانی از سیستم های تمیز کردن قالب تایر شامل راه حل های غیر معمول به عنوان ربات های چند محوری برای 
تمیز کردن با لیزر یا یخ خشک یا تمیز کردن اولتراسونیک که از کاویتاسیون استفاده می کند، پیشنهاد شده است. توجه ویژه 
ای نیز به استفاده از بادگیرهای فنری در قالب ها به صورت صنعتی و چگونگی تأثیر آن ها بر توسعه کیفیت محصوالت نهایی 
معطوف شده است.

کلیدواژه‌ها


[1]. Chih-Hsing, C., & Chih-Hsin, H. (2013). Precise 5-axis grooving of tire mold based on Surface re-parameterization. 
International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 14(10), 1811-1816.
[2]. Young, F.C. (2000). Blast Off. Tire Technology International Magazine, 12, 54-58.
[3]. Shuy, R. (1964). Tireworker Terms. American Speech, 39(4), 268-277. Retrieved from: http://www.jstor.org/
stable/454322.
[4]. Lecuiller, A. (2010). Tire mold issues. Tire Technology International, 7, 12.
[5]. Spring vent technology (2012). Tire Technology International, 4(54).
[6]. Okada, A., Okamoto, Y., Clare, A. & Uno, Y. (2014). Fundamental study on releasability of molded rubber from 
mold tool surface. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 70(5), 1515-1521. 
[7]. Foster, R.W. (2005). Carbon Dioxide (Dry-Ice) Blasting. In SSPC (Ed.), Good Painting Practice: SSPC Painting 
Manual, 1(4), 161-167. 
[8].Schreiber, F. (2011). More Than Clean - Laser Cleaning of Tire Molds. 4SURfaces, 2, 12-13.
[9]. Pilli, S., Bhunia, P., Yan, S., LeBlanc, R. & Tyagi, R. (2011). Ultrasonic pretreatment of sludge: a review. 
Ultrason Sonochemistry, 18(1), 1-18.