تأثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر وفاداری الکترونیکی مشتریان در زمان همه‌گیری ویروس کرونا با نقش میانجی رضایت و اعتماد مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

شیوع ویروس کرونا به یک چالش جهانی تبدیل شده است و از نظر اپیدمی، اقتصادی و اجتماعی پیامدهای مخربی را به بار آورده است که می‌تواند به یک فرصت یا یک تهدید تبدیل شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر وفاداری مشتریان در زمان همه‌گیری ویروس کرونا از طریق رضایت و اعتماد مشتریان است. پژوهش از حیث هدف کاربردی و بر مبنای روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک شهر در استان قزوین است. حجم جامعه مورد نظر نامحدود و طبق جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برابر با 384 نفر در نظر گرفته شد و از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد.  پرسشنامه به صورت الکترونیکی در بین جامعه آماری پخش و مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی از جمله قابلیت اطمینان، حریم خصوصی و امنیت، طراحی وبسایت و خدمات و پشتیبانی  بر رضایت الکترونیکی، اعتماد الکترونیکی و وفاداری مشتریان تأثیر مثبت دارد. همچنین کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق متغیر رضایت الکترونیکی منجر به وفاداری مشتریان می‌شود اما اعتماد الکترونیکی عامل میانجی مثبتی در رابطه میان کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی و وفاداری مشتریان نبود.

کلیدواژه‌ها