توسعه مدلی برای آینده نگاری زنجیره تأمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه هرمزگان

2 گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه هرمزگان بندرعباس

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هرمزگان

10.22034/irm.2022.167636

چکیده

تغییر رقابت از سطح شرکت‌ها به سطح زنجیره‌ی تأمین، نیازمند رهیافت‌های جدید برای پاسخگویی به تغییرات و آمادگی بیشتر برای مواجهه با آن است. پژوهش حاضر با هدف توسعه مدلی برای تعمیم آینده نگاری شرکتی به زنجیره تامین انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف بنیادی- توسعه ای است و جامعۀ پژوهش خبرگان دانشگاهی حوزه های زنجیرۀ تأمین و آینده نگاری بودند که 12 نفر بر اساس روش هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش ابتدا با تکیه بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش، ابعاد، مولفه ها و شاخص های آینده نگاری زنجیره تامین استخراج گردید. سپس برای حصول اطمینان از صحت، دقت و جامعیت موارد شناسایی شده و رفع سوگیری احتمالی از روش دلفی فازی دو مرحله ای استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که مدل آینده نگاری زنجیره تامین شامل عوامل زمینه ای (ماهیت راهبرد، منشا مزیت رقابتی، سرعت صنعت و شدت رقابت)، قابلیت های زنجیره تامین( اطلاعات، ارتباطات، ساختار زنجیره ی تأمین، فرهنگ و هماهنگی) و تأثیر یا نتایج ( کاهش عدم قطعیت، بهبود تصمیم گیری، رضایت مشتری و افزایش بهره وری اعضای زنجیره ی تأمین) است. برای داشتن زنجیره تامین موفق و پویا نیازمند آن هستیم تا با شناخت دقیق عوامل زمینه ای صنعت مربوطه و استفاده از قابلیت های زنجیره تامین بخصوص اطلاعات و ارتباطات هماهنگ در کل فرایند زنجیره تامین، خود را برای مواجه با سناریوهای احتمالی بازار آینده آماده کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات