دوره و شماره: دوره 27، شماره 107، دی 1401، صفحه 1-122