واکاوی نقش توانمندسازی رهبری بر نوآوری با میانجی‌گری ظرفیت جذب در صنعت لاستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22034/irm.2022.167638

چکیده

ازآنجاکه نیروی انسانی تأثیر بسزایی در شکل‌گیری تصویر مثبت از سازمان در ذهن مشتریان دارد، لذا کارکنان توانمند می‌توانند به طور مؤثرتری به نیازها یا درخواست‌های مختلف مشتریان پاسخ دهند. همچنین توانمندسازی رهبری، تبادل باکیفیت دانش در بین کارکنان را تسهیل می‌کند. بدین منظور هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش توانمندسازی رهبری بر نوآوری سازمان با نقش میانجی ظرفیت جذب در صنایع لاستیک می‌باشد. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی بوده و از نظر شیوه انجام پژوهش جزء پژوهش‌های توصیفی -‌ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان صنعت لاستیک است و حجم نمونه به‌صورت؛ هدفمند در دسترس، حدود 100 نفر انتخاب شد. روش نمونه‌گیری در این تحقیق با استفاده از روش تصادفی ساده می‌باشد. داده‌های جمع‌آوری شده توسط پرسش‌نامه با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای PLS و SPSS تجزیه‌وتحلیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که توانمندسازی رهبری تأثیر مثبت و معناداری بر ظرفیت جذب بالقوه و محقق شده داشته و ظرفیت جذب بالقوه و محقق شده به‌عنوان متغیر میانجی رابطه بین توانمندسازی رهبری و ظرفیت جذب بالقوه و محقق شده را تقویت کرده است. باتوجه‌به نتایج پژوهش، رهبری توانمندساز، ظرفیت جذب را افزایش می‌دهد. ازاین‌رو صنایع لاستیک که دارای رهبرانی باشند که پیروان خود را به انجام فعالیت‌های مربوط به ایجاد و کسب دانش ترغیب کنند به نتایج نوآوری بالاتری دست خواهند یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات