بازیابی بهینه بارهای بحرانی در شبکه توزیع به کمک تغییر آرایش شبکه و با استفاده از قابلیت دشارژ خودروهای الکتریکی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس آموزش و روابط عمومی شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

2 آموزش و پرورش استان فارس

3 دانشگاه صنعتی اصفهان

10.22034/irm.2022.167642

چکیده

در این پژوهش یک استراتژی بهینه بازیابی برای برق‌دار کردن مجدد بارهای بحرانی شبکه توزیع برق قابل بازآرایی در حضور خودروهای الکتریکی تحت شرایط وقوع رویدادهای احتمالی پیشنهاد شده است. در این راستا، از منابع تولید پراکنده و ایستگاه‌های شارژ خودروهای الکتریکی برای تأمین بارهای بحرانی شبکه توزیع برق (در صورت قطعی) بهره‌گیری می شود. به‌منظور مدل‌سازی دقیق‌تر رفتار خودروهای الکتریکی در فرایند بازیابی بارهای بحرانی شبکه توزیع برق، محدودیت‌های شبکه حمل‌ونقل به‌صورت دقیق مدل‌سازی شده است. استراتژی بازیابی پیشنهاد شده در این پژوهش در چارچوب یک مسئله بهینه‌سازی دوسطحی ارائه شده است. در سطح اول این مسئله، توزیع مکان تصادفی خودرو‌ها در شبکه حمل‌ونقل تعیین می‌گردد و سپس مسیریابی بهینه خودروها به نزدیک‌ترین ایستگاه شارژ انجام می‌شود تا خودروها بتوانند در سریع‌ترین زمان به بازیابی بار کمک کنند. در سطح دوم با درنظرگرفتن قابلیت‌ تغییر آرایش در شبکه توزیع و دشارژ باتری خودروهای در دسترس، ضمن آنکه تلفات کل شبکه به میزان قابل‌قبولی کاهش می‌یابد، مسئله برنامه‌ریزی احتمالاتی بازیابی بار در شبکه توزیع بررسی می‌گردد و مقایسه‌ای بین نتایج حاصل شده و حالت پیش از تغییر آرایش و مشارکت خودروها در برنامه بازیابی بار انجام می‌پذیرد. روش پیشنهادی در یک شبکه استاندارد 33 شینه IEEE پیاده‌سازی می‌گردد و شبیه‌سازی‌ها در محیط نرم‌افزارهای MATLAB و GAMS کدنویسی و ارزیابی خواهد شد. 

کلیدواژه‌ها