شناسایی و اولویت‌بندی استراتژی های بازاریابی در زمان رکود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه قم، قم، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت دانشگاه قم، قم، ایران

3 مربی، دانشکده مدیریت دانشگاه قم، قم، ایران

10.22034/irm.2022.167643

چکیده

در دنیای متغیر امروزی، رمز بقا و سودآوری سازمان‌ها، توانایی آن‌ها در پیاده‌سازی استراتژی‌های مناسب در زمینه‌ها و زمان‌های مختلف است. یکی از زمینه‌های مؤثر، رکود اقتصادی است که سازمان‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. گذر موفق از رکود، با داشتن استراتژی‌های مؤثر برای  دفع تهدیدها و بهره‌گیری از فرصت‌ها در راستای اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت میسر است. باتوجه‌به اهمیت موضوع، ما به دنبال شناسایی و اولویت‌بندی استراتژی‌های بازاریابی دوران رکود هستیم.مطالعه سیستماتیک در بازه 2010 تا 2021، با روش فراترکیب بوده و 30 مقاله بررسی و استراتژی‌های بازاریابی در زمان رکود، از آن‌ها استخراج و کدگذاری شدند. سپس استراتژی‌ها با آنتروپی شانون اولویت‌بندی شدند، همچنین برای ارزیابی پایایی از توافق کدگذار و برای اطمینان از کیفیت مقالات در مرحله غربالگری، از ابزار ارزیابی CASP   استفاده شده است. 32  کد، 8 مفهوم با وزن‌های: تبلیغات و آگهی‌ها 181/0، تعالی فروش 272/0، نفوذ بازار 173/0، توسعه بازار 038/0، ایجاد تنوع 104/0، مدیریت هزینه 103/0، قیمت‌گذاری 66/0، مدیریت کانال 04/0 و 4 مقولة ترفیع فروش، توسعه محصول، مدیریت قیمت، توزیع شناسایی شد. طبق نتایج آنتروپی شانون، از میان استراتژی‌های بازاریابی به ترتیب ترفیع فروش با وزن 453/0 رتبه اول، استراتژی توسعه محصول با وزن 272/0 رتبه دوم، استراتژی مدیریت قیمت با وزن 169/0 رتبه سوم، توزیع با وزن 04/0 رتبه چهارم را کسب نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات