شناسایی مکانیسم های تخریب گرمایی کامپوزیت های اپوکسی/نانو ذرات الاستومری شبکه ای شده بوسیله معادلات منحنی جامع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی پلیمر، مجتمع فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،صندوق پستی:466- 19585

2 دانشجو دکتری مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی وپلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، صندوق پستی:466- 19585

3 گروه مهندسی پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،صندوق پستی:466- 19585

4 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس ، صندوق پستی:374-37515

5 گروه مهندسی پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، صندوق پستی:466- 19585

10.22034/irm.2022.333629.1171

چکیده

در این پژوهش برای بررسی مکانیسم های تخریب گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی، مقادیر مختلف (0،0.5،1،1.5 درصد وزنی) از نانو ذرات الاستومری به رزین اپوکسی افزوده شد. در ابتدا، به روش گرما وزن سنجی در سرعت های گرمادهی oc/min15،10 و20 آنالیز گرما وزن سنجی انجام شد. برای شناسایی مکانیسم های تخریب گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی منحنی جامع ترسیم شد. نتایج نشان داد که، رزین اپوکسی در ابتدا از مکانیسم های تخریب گرمایی از نوع هسته گذاری و رشد(An)، و هسته گذاری تصادفی (F1) پیروی می کند . با افزودن مقدار 5/1 درصد وزنی از نانو ذرات الاستومری به رزین اپوکسی، در سرعت گرمادهی oc/min10، مکانیسم های تخریب گرمایی رزین اپوکسی به مکانیسم هسته گذاری و رشد تغییر می کند واز دو مرحله ای به تک مرحله ای تبدیل می شود و همچنین افزایش سرعت گرمادهی باعث تغییر در مکانیسم های تخریب گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی و رزین اپوکسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات