ارائه الگوی پذیرش کانال‌های بازاریابی الکترونیک در شرایط کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه مدیریت بازرگانی

2 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام‌نور، ایران

3 دانشیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، تهران

4 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

10.22034/irm.2022.324241.1163

چکیده

هدف: شیوع بیماری کووید-19 باعث شده مشکلات عدیده‌ای برای کشورها ایجاد شود از جمله می‌توان به کاهش درآمد گردشگری و رکود در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد. بازاریابی الکترونیک مختص زمان پاندمی کووید-19 نبوده اما در این دوره رونق خاصی گرفته است. در دوره‌ی شیوع کووید 19 اما یکی از راهکارهای جلب رضایت مشتری، ارائه‌ی خدمات غیر حضوری می‌باشد که استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و مجازی و فن‌آوری‌های الکترونیکی این امکان را فراهم آورده است. در حقیقت شیوع بیماری کووید 19 پیش زمینه را برای پذیرش بازاریابی الکترونیک فراهم کرده است. لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی پذیرش کانال‌های بازاریابی الکترونیک در شرایط کووید 19 انجام گردید.
روش: روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع داده بنیاد است. جامعه پژوهش حاضر متشکل از مدیران شرکت‌های صنایع پوشاک و مواد غذایی بود. نمونه پژوهش در این مطالعه 20 نفر از مدیران صنایع پوشاک و مواد غذایی بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند.
یافته: متغیرهای فرصت‌ها و تهدیدات بیماری کرونا وتغییر و پویایی محیط، تاب‌آوری کسب‌‌وکارها در شرایط بحرانی و توسعه کسب‌وکارها بصورت الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، بازاریابی اخلاقی، تبلیغات، ارتباطات بازار، دانش و اطلاعات روز و برنامه بازاریابی الکترونیک با پیامد: تمایل به خرید الکترونیکی مصرف‌کننده، استفاده از کانال‌های بازاریابی الکترونیک وایجاد کسب وکارهای الکترونیکی نتایج حاصل از این پژوهش بودند.
نتیجه‌گیری: تمایل به خریدالکترونیکی مصرف‌کننده و استفاده از کانال‌های بازاریابی الکترونیک پیامد داشتن راهبرد صحیح و تعاملات مناسب در بازاریابی الکترونیک در دوران پاندمی کووید-19 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات