ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده‌سازی دوره‌های آموزش الکترونیکی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری- تفسیری (مورد مطالعه: شرکت یزد تایر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دکتری مدیریت دولتی-خط مشی گذاری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

10.22034/irm.2023.380562.1210

چکیده

امروزه، سرمایه انسانی جزء مهم ترین سرمایه های سازمانی محسوب می شود. از طرفی، با توجه به تغییرات مستمر محیطی و رشد روزافزون دانش، نیاز است سرمایه های انسانی دائما توانمندی ها و مهارت های خود را توسعه دهند. آموزش یکی از مهم ترین روش های توسعه سرمایه انسانی است که با رشد بکارگیری فناوری اطلاعات در این حوزه، سهم آموزش های الکترونیک روز به روز درحال افزایش است. از این رو، هدف این تحقیق، ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده سازی دوره های آموزش الکترونیکی در شرکت یزد تایر با رویکرد مدلسازی ساختاری- تفسیری است. در تحقیق حاضر، پس از بررسی مبانی نظری و تحقیقات پیشین، 17 عامل موثر شناسایی شدند. سپس، با بهره گیری از روش دلفی فازی، عوامل شناسایی شده توسط 12 نفر از خبرگان ارزیابی گردید تا تعیین شود که کدام عوامل بر آموزش الکترونیک تاثیرگذار هستند. پس از سه دور انجام دلفی فازی، 9 عامل نهایی شامل کیفیت محتوای آموزشی الکترونیکی، تعامل مدرس و یادگیرنده، کیفیت طراحی سامانه آموزش، هدفگذاری آموزشی، توانمندی مدرس دوره، انگیزه و تمایل یادگیرندگان، کاربر پسند بودن سامانه، کیفیت اینترنت و پشتیبانی سامانه آموزش نهایی شدند. سپس، با بهره گیری از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری، ضمن سطح بندی عوامل موثر بر آموزش الکترونیک، روابط بین آن ها تعیین گردید. در این مرحله نیز 21 نفر از مدیران و متخصصان شرکت یزد تایر مشارکت داشند. براساس یافته های روش مدل سازی ساختاری- تفسیری، 6 سطح برای عوامل موثر بر آموزش الکترونیک شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات