نقش مدیریت دانش در رفتار خود توسعه ای کارکنان تحت تاثیر فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت لاستیک استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 خیابان باکری خیابان جانباز

10.22034/irm.2023.392024.1220

چکیده

مقدمه: رفتار خود توسعه‌ای کارکنان کلید حفظ مهارت ها و انگیزه آنها برای کار است. از طرف دیگر مدیریت دانش، فرآیندی دربردارنده انتقال دانش در زمان مناسب و به فرد مناسب و القای مهارت‌هایی است که به افزایش فرهنگ سازمانی و رفتار خود توسعه‌ای کارکنان منجر می‌شود. هدف این پژوهش بررسی نقش مدیریت دانش در رفتار خود توسعه ای کارکنان تحت تاثیر فرهنگ سازمانی می‌باشد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی- پیمایشی است. این تحقیق در شهر تهران انجام شده است و مدیران و کارشناسان شرکت های کوچک و متوسط فعال در صنعت لاستیک به تعداد 327 جامعه آماری این تحقیق را تشکیل داده‌اند. تعداد 176 پرسشنامه به روش تصادفی منظم توزیع شد. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (2000)، مدیریت دانش خلیلی و همکاران (1398) و رفتار خود توسعه‌ای ایکس یو (2007)، استفاده شد. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزارSmartPLS انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مدیریت دانش بر فرهنگ سازمانی و رفتار خود توسعه‌ای کارکنان تاثیر مثبت دارد. فرهنگ سازمانی بر رفتار خود توسعه‌ای کارکنان تاثیر مثبت دارد. همچنین فرهنگ سازمانی در ارتباط بین مدیریت دانش و رفتار خود توسعه‌ای پ کارکنان از نقش واسطه‌ای برخوردار است .
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش، با افزایش توجه به ابعاد مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی می‌توان در جهت تقویت رفتار خود توسعه‌ای کارکنان شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت لاستیک گامی مؤثر برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات